Środa, 31 maja 2023
Imieniny: Aniela, Petronela, Kamila
słonecznie
19°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk

Zgodnie z art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) gminny system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym. Tymczasem obecne dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie tymi odpadami przy obecnie obowiązującej stawce, są niższe o ok. 20% w stosunku do kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Pasłęk.

Już w 2020 r. gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi wykazał deficyt. Koszty systemu były wyższe o 372 037,17 zł od dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2021 r. deficyt ten ciągle się pogłębia co narusza przepisy ww. ustawy. Wyliczenia wykazują, że deficyt dochodów z opłat w stosunku do kosztów systemu przy obecnych stawkach opłat wyniesie w 2021 roku 491 892,00 zł bez uwzględnienia podwyżki opłat w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Elblągu, o której mowa niżej. Od 01.08.2021 roku ZUO Elbląg przyjmujący odpady od gminy Pasłęk wprowadził na podstawie uchwały nr XVIII/540/2021 Rady Miasta Elbląg z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu istotnie wyższe stawki za utylizację odpadów. Podwyżka opłat w ZUO Elbląg spowoduje dalszy wzrost kosztów systemu gospodarki odpadami Gminy Pasłęk o 494 582,67 zł w okresie roku. Dodatkowym czynnikiem kosztotwórczym, który należy uwzględnić jest wzrost kosztów odbioru i transportu odpadów w 2022 r. po rozstrzygnięciu przetargu na nowy okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. Wzrost kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych przyjęto na minimalnym poziomie 20%, tj. o kwotę 290 661,45 zł, który po przetargu może okazać się wyższy.

Utrzymanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obecnym poziomie zagraża powiększającym się deficytem, który wymaga pokrycia, na co nie ma środków w budżecie gminy, a ponadto ustawa nie pozwala na dopłacanie przez gminę do systemu gospodarki odpadami. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, konieczne jest pobieranie od mieszkańców opłaty w takiej wysokości, aby wystarczyła ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina z mocy ww. ustawy.

Dodatkową dokonaną zmianą jest likwidacja obowiązujących dotychczas niższych stawek opłat za odpady komunalne od trzeciej i kolejnej osoby zamieszkałej na danej nieruchomości, której to zmiany wymagała zasada sprawiedliwości społecznej. Wprowadzone w 2013 r. zróżnicowanie stawek miało na celu obniżenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wieloosobowych gospodarstw domowych. Takie zróżnicowanie spowodowało, że najwyższą stawkę opłaty płaciły gospodarstwa jedno i dwuosobowe. Od 2016 r., w związku z poprawą sytuacji na rynku pracy, znacznym podniesieniem najniższego wynagrodzenia oraz wprowadzeniem nowego systemu socjalnego, w tym w szczególności od 2016 roku świadczenia wychowawczego 500+, sytuacja finansowa wieloosobowych gospodarstw domowych w dużym stopniu się poprawiła. Natomiast relatywnie pogorszyła się sytuacja gospodarstw jedno i dwuosobowych. Są to z reguły osoby samotne, emeryci i renciści, w większości osoby starsze, schorowane utrzymujące się wyłącznie z emerytury lub renty. Obciążenie tylko tych osób pełną stawką opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym kosztami zniżek dla rodzin wieloosobowych, o które jest wyższa pełna stawka opłaty za odpady, nie znajduje obecnie uzasadnienia. Dlatego mając na uwadze potrzebę solidarnego, równomiernego rozłożenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na wszystkich mieszkańców, zniesiono powyższe zróżnicowanie opłat.

Analizując wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych gminach należy zaznaczyć, że gmina Pasłęk jest jedyną, w której obecnie funkcjonują tak niskie stawki, na poziomie 13,13 zł – 17,90 zł od osoby. Poniżej przedstawiono, dla porównania, wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innych gminach. Dodatkowo należy zaznaczyć, że podane niżej stawki opłat za odpady komunalne w innych gminach zostały ustalone w 2020 roku i nie uwzględniają jeszcze podwyżki opłat wprowadzonych przez ZUO Elbląg od 01.08.2021 roku i wzrostu innych kosztów systemu w 2021 i 2022 roku. W związku z tym stawki opłat w innych gminach z pewnością zostaną podwyższone i będą dużo wyższe niż w Gminie Pasłęk.

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W GMINIE PASŁĘK ORAZ W INNYCH GMINACH

Lp.

Nazwa gminy

Obowiązująca stawka opłaty

1

Gmina Pasłęk

przedziały:

17,90 zł/osoba - 1-2 osoba

16,95 zł/osoba - 3-4 osoba

15,04 zł/osoba - 5-6 osoba

13,13 zł/osoba - 7 i każda kolejna osoba

2

Gmina Markusy

23,00 zł/osoba

3

Gmina Tolkmicko

23,00 zł/osoba

4

Gmina Milejewo

18,00 zł/osoba

5

Gmina Młynary

24,00 zł/osoba

6

Gmina Rychliki

25,00 zł/osoba

7

Gmina Elbląg

22,00 zł/osoba

8

Miasto Dobre Miasto

25,00 zł/osoba

9

Gmina Orneta

32,00 zł/osoba

10

Gmina Gronowo Elbląskie

23,00 zł/osoba

11

Gmina Frombork

25,00 zł/osoba

12

Gmina Płoskinia

21,00 zł/osoba

14

Gmina Braniewo

18,00 zł/osoba

15

Gmina Morąg (Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko)

22,00 zł/osoba

Aby pokryć koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku oraz zminimalizować powstały deficyt w 2021 roku, konieczna była podwyżka stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów do poziomu 24 zł od osoby, przy jednoczesnej likwidacji zniżki stawek opłat na 3 i kolejne osoby zamieszkałe na danej nieruchomości. Utrzymanie tych zniżek spowodowałoby, że stawka podstawowa musiałby być jeszcze wyższa: 25-26 zł od osoby. Należy zaznaczyć, że jest to podwyżka na minimalnie niezbędnym, wymaganym ustawą poziomie, co obrazuje załączona kalkulacja nowej stawki opłaty.

Natomiast zmiana stawki opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy Pasłęk oraz stanowiących powiatowe i wojewódzkie drogi publiczne ujętych w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi, ustalona została zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłata od takiej nieruchomości nie może być wyższa niż 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów, tj. 61,40 zł za pojemnik o pojemności 1100 l, wyliczona na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę, który w 2020 r. wynosił 1 919,00 zł. Pozostałe opłaty dotyczące innych pojemności pojemników wyliczono proporcjonalnie do stawki wyjściowej za pojemnik 1100 l. Urzędowo ustalone stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych są ok. 4 razy niższe od rzeczywistych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z tych nieruchomości, co powoduje deficyt opłat w stosunku do kosztów i konieczność pokrycia deficytu odpadów komunalnych na tych nieruchomościach przez osoby zamieszkałe na nieruchomościach zamieszkałych. W związku z tym Rada Miejska w Pasłęku w 2020 roku usunęła nieruchomości niezamieszkałe z gminnego systemu pozostawiając w nim tylko nieruchomości niezamieszkałe stanowiące własność gminy Pasłęk oraz powiatowe i wojewódzkie drogi publiczne.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości innych, niż zabudowane domkiem letniskowym, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalona została zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłata od takiej nieruchomości jest opłatą ryczałtową, roczną i nie może być wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę, który w 2020 r. wynosił 1 919,00 zł, ogółem, tj. 191,90 zł. Nowa stawka tego typu może wejść w życie z początkiem kolejnego roku kalendarzowego.

W związku z art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem gminy jest zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Kwota tego zwolnienia wynosi 4 zł miesięcznie dla ww. nieruchomości zgodnie z załączoną kalkulacją częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Wysokość zwolnienia odpowiada kwocie proporcjonalnego zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych wyliczonej jako iloczyn kwoty tego zmniejszenia przypadającej na jedną osobę miesięcznie i średniej liczby osób w gospodarstwie domowym.

Koszt odbioru przez gminę bioodpadów z jednej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zależnie od wielkości tej nieruchomości oraz sposobu użytkowania, wynosić może od ok. 200 do 500 zł i więcej rocznie. Natomiast roczna kwota zwolnienia właściciela takiej nieruchomości z części opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi jedynie: 4 zł x 12 m-cy = 48 zł/rocznie.

Zatem kompostowanie bioodpadów na nieruchomościach z budynkiem jednorodzinnym daje gminie roczny „zysk” od ok. 150 do 450 zł i więcej od jednej nieruchomości, w związku z brakiem potrzeby odbioru i zagospodarowania tych odpadów z tego typu nieruchomości.

W załączeniu:

  • kalkulacja nowej stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, która będzie obowiązywała od 1 października 2021 r. oraz kalkulacja kwoty zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, dokonana w oparciu o dostępne dane z okresu 12 m-cy od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

  • uchwała Nr VI/48/21 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/10/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 roku dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.