Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2023

Remont ul. Mikołaja Kopernika w Pasłęku.

W dniu 27 lipca 2023r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót na zadaniu p.n. ”Remont ul. Mikołaja Kopernika w Pasłęku”. W wyznaczonym terminie tj. do 11 sierpnia  br. na platformie zakupowej złożone zostały 4 oferty. Ceny ofert wyniosły od 435 389,40 zł  do 612 399,71 zł brutto. W wyniku przeprowadzonej oceny uznano, że najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Szańcowej w Elblągu. Cena robót budowlanych wg oferty wynosi 435 389,40 zł. Termin wykonania robót określono do 30.11.2023r. W dniu 29 sierpnia 2023r. podpisana została umowa z wykonawcą robót. Przedmiotowe zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg w kwocie 285 668,00 zł, co stanowi 70% kosztów budowlanych wg kosztorysu inwestorskiego na dzień składania wniosku. W związku z tym na realizację zadania samorząd pasłęcki przeznaczy  149 721,40 zł własnych środków.

W ramach zadania planowane jest usunięcie istniejącej nawierzchni bitumicznej, regulacja istniejących pokryw studni, zaworów i hydrantów, oraz wpustów deszczowych w pasie drogowym, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni  grubości 8  cm  na łącznej powierzchni 2 370,00 m2 , wykonanie 5 miejsc postojowych o łącznej powierzchni 85 m2, przełożenie kostki brukowej łącznie  na powierzchni 43,20 m2 w celu dostosowania nawierzchni chodnika przed przesuniętym  przejściem dla pieszych, ponadto wykonanie pasów ostrzegawczych z kostki integracyjnej koloru żółtego przed przejściami dla pieszych, wykonanie oznakowania  poziomego i pionowego, Szerokość drogi nie zmienia się i wynosi  6,30-7,50m.


Prowadzone są prace związane z remontem ulicy Mikołaja Kopernika w Pasłęku. Wykonawcą robót jest firma Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Szańcowej w Elblągu. Umowa z wykonawcą podpisana została 29 sierpnia br., a Wykonawca bez zwłoki przystąpił do robót. Utrudnienia związane z remontem ulicy dotykają szczególnie zmotoryzowanych użytkowników dróg, ale jeżeli prace będą w dalszym ciągu prowadzone bardzo sprawnie, to dotychczasowy czas oczekiwania w korkach zrekompensuje nam poruszanie się nową nawierzchnią ulicy.             Gmina Pasłęk na realizację zadania otrzymała dofinansowanie z Rządowego  Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 285.668,60 zł. Cena robót budowlanych zgodnie z umową wynosi 435.389,40 zł. W związku z tym na realizację zadania samorząd pasłęcki przeznaczy  149.720,80 zł własnych środków.
Termin wykonania robót określono do 30.11.2023r. Mając jednak na uwadze tempo prowadzonych prac należy zakładać, ze zostaną zakończone niebawem.

Opracowała: Marzena Sidor


Zakończone zostały prace związane z remontem ulicy Mikołaja Kopernika w Pasłęku. Protokół końcowego odbioru podpisano w dniu 30-10-2023r. Wykonawcą robót była firma Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Szańcowej w Elblągu. Umowa z wykonawcą podpisana została 29 sierpnia br., a termin wykonania robót określono do 30.11.2023r. Wykonawca bez zwłoki przystąpił do robót i zakończył prace przed wyznaczonym terminem, więc utrudnienia były krótkotrwałe. Gmina Pasłęk na realizację zadania otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 285.668,60 zł. Koszt zadania wyniósł łącznie 444.245,40 zł. Wkład własny pasłęckiego samorząd w realizację zadania wyniósł 158.576,80 zł.

Opracowała: Marzena Sidor