Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2021

Remont muru oporowego wraz z ceglaną balustradą i schodami przy ul. Zamkowej.

I Projektant: MK-LINEA Biuro Projektowe inż. Marek Kowalczyk, Olsztyn. Umowa z dnia 09.11.2020r. koniec 15.12.2020r.
Kwota 51 414,00 zł.

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont muru oporowego. Lokalizacja: Województwo Warmińsko-Mazurskie, miasto Pasłęk, działki 81/1. Opracowanie obejmuje przywrócenie pierwotnych parametrów murów drogą naprawy lub w razie konieczności wymiany uszkodzonych elementów z zachowaniem niezmienionej formy.

Planowana inwestycja obejmuje:

ETAP I – zabezpieczenie balustrady.

· wzmocnienie balustrady stalowymi zastrzałami;

Zabezpieczenie niestabilnej balustrady dziesięcioma zastrzałami jest w realizacji. Zostały wykonane zastrzały. Do wykonania zostanie wbudowanie ich w mur oporowy.

ETAP II – wzmocnienie muru oporowego.

· oczyszczenie muru (usunięcie roślinności, graffiti i innych zanieczyszczeń)

· usunięcie zwietrzałych i wypadających spoin;

· wzmocnienie struktury muru (wypełnienie kawern oraz uzupełnienie ubytków kamieni, cegieł i spoin);

· stabilizacja muru mikropalami kotwiącymi;

ETAP III – odwodnienie oraz remont balustrady i schodów.

· demontaż schodów terenowych;

· wykonanie drenów żwirowych;

· remont balustrady (wypełnienie ubytków, zbrojenie spoin, wykonanie czapki z zaprawy wodochronnej);

· ułożenie schodów terenowych i korytek odwadniających;

Przedmiotowy mur nie jest wpisany do rejestru zabytków, lecz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Powierzchnia zabudowy - 74 m2

Kubatura - 286 m3

Opracował: Rafał Skalij


Burmistrz Pasłęka, w związku z nagłą potrzebą wynikającą z bardzo złego stanu technicznego balustrady i realnym zagrożeniem osunięcia się jej na ul. Zamkową zlecił wykonanie zabezpieczenie balustrady muru oporowego za pomocą 10 szt. stalowych zastrzałów, zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym „Zabezpieczenie balustrady muru oporowego”; mk-linea biuro projektowe inż. Marek Kowalczyk, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Remont muru oporowego wraz z ceglaną balustradą i schodami przy ul. Zamkowej”. Zastrzały będą kotwione w kamiennym murze oporowym. Wzmocnienie zapewni stabilizację balustrady oraz umożliwi użytkowanie ciągu pieszego.

Wykonawca prac jest firma, która remontuje mury obronne w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku”  tj. Milena Górska P.P.H.U., ul. Berylowa 2B, 82-300 Gronowo Górne.

         Ustalono cenę za wykonanie usługi w wysokości 14 500,00 zł. brutto. Termin wykonania zabezpieczenia balustrady muru oporowego: do dnia 05.03.2021r.

Opracował; Rafał Skalij.


Umowa na remont muru oporowego przy ul Zamkowej podpisana.

             W dniu 23.04.2021r. podpisana została umowa   na realizację inwestycji  pod nazwą: „Remont muru oporowego wraz z ceglaną balustradą i schodami przy ulicy Zamkowej”. Wykonawcą robót jest  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górska z siedzibą w Gronowie Górnym. Wykonawca robót został wyłoniony w trybie podstawowym ustawy o zamówieniach publicznych, po ogłoszeniu w dniu 18.04.2021r. w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych. Koszt robót remontowych wyniesie 1 545 000,00 zł. Okres rękojmi 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

             Zły stan techniczny kamiennego muru oporowego  i ceglanej balustrady wymaga pilnego przeprowadzenia prac naprawczych. Zakres prac dotyczy remontu 286 m3 muru  wraz z ceglaną balustradą i schodami terenowymi. Nawierzchnie z kamienia jak i cegły zostaną oczyszczone, usunięte zostaną luźne elementy budowli, wzmocniona  zostanie konstrukcja muru poprzez dodatkowe zakotwienie w skarpie, wzmocniona zostanie ceglana balustrada, wykonana zostanie izolacja przeciwwodna oraz  przebudowane zostaną schody terenowe.  Prace zgodnie z umową prowadzone będą do 23.04.2022r. Ze względu na lokalizację muru oporowego przy ul. Zamkowej w trakcie prowadzenia niektórych  prac należy spodziewać się utrudnień w ruchu.

Opracowała: Marzena Sidor.