Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2024

Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa.

W dniu 03-04-2023r została podpisana umowa z firmą: Corcad sp. z o.o., Pasłęk na wykonanie dla Zamawiającego – Gminy Pasłęk kompletnej dokumentacji projektowej na następujące zadania: „Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa - dokumentacja”. Termin realizacji do 29.09.2023r. Wartość kontraktu kwota 88 929,00 zł. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej plan zagospodarowania terenu (działki), projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja wykonania i odbioru robót, projekt stałej organizacji ruchu, projekt nasadzeń zastępczych (o ile wystąpi konieczność usunięcia drzew), dla zadania inwestycyjnego wraz z załącznikami, tj. opiniami, ekspertyzami, decyzjami, porozumieniami, zgodami, niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (zgłoszenia), z uwzględnieniem wszystkich uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień. 

W dniu 29.09.2023r. został podpisany protokół przekazania dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa”. Firma, która wykonała dokumentację Corcad Sp. z o.o. z Pasłęka na podstawie umowy z dnia 03-04-2023r. Wartość kontraktu 88 929,00 zł. 

Na w/w zadanie Gmina Pasłęk uzyskała Zaświadczenie AB.6743.10.380.2023.AT z dnia 28.09.2023r. zgoda na wykonanie robót budowlanych obejmujących remont kamiennych murów oporowych z lokalizacją na dz. nr 81/1, 68/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 07 Pasłęk, jednostka ewidencyjna Pasłęk.  

W ramach planowanej inwestycji realizowane będą następujące roboty budowlane:

Ø  Ręczne roboty ziemne w ramach odciążenia murów oporowych, tj. ręczna wymiana gruntu w pasie ok. 2,0 m wzdłuż koron murów.

Ø  Naprawy powierzchni licowych murów oporowych, polegające na czyszczeniu, wykonaniu nowego spoinowania i zabezpieczeniu.

Ø  Naprawy koron murów oporowych, polegające na ich oczyszczeniu, wyrównaniu i zabezpieczeniu.

Ø  Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej w pasach pomiędzy murami a ulicą Zamkową.

Ø  Naprawy powierzchni licowych dwóch umocnień skarp - analogicznie jak w przypadku murów oporowych.

Ø  Wykończenie lica żelbetowego murku oporowego.

Ø  Prace związane z wycinaniem i pielęgnacją istniejącej zieleni bezpośrednio przy naprawianych elementach.

Ø  Prace porządkowe.

Mur oporowy nr 1:

Ø Zmierzona długość muru u podstawy 39,49 m

Ø Zmierzona długość korony 40,34 m

Ø Wysokość w najwyższym punkcie 3,78 m

(największa różnica poziomów pomiędzy podstawą a koroną)

Ø Zmierzona powierzchnia boczna (lico) 80,11 m2

(powierzchnia wolna od przeszkód)

Mur oporowy nr 2:

Ø Zmierzona długość muru u podstawy 39,61 m

Ø Zmierzona długość korony 39,64 m

Ø Wysokość w najwyższym punkcie 3,35 m

(największa różnica poziomów pomiędzy podstawą a koroną)

Ø Zmierzona powierzchnia boczna (lico) 90,06 m2

Umocnienie skarpy nr 1:

Ø Zmierzona powierzchnia boczna (lico) 10,83 m2

Umocnienie skarpy nr 2:

Ø Zmierzona powierzchnia boczna (lico) 42,93 m2


w dniu 08.02.2024r ogłoszony został przetarg na roboty budowlane polegające na remoncie kamiennych murów oporowych przy ul. Zamkowej w Pasłęku. W ramach zadania planowane są między innymi:

- Ręczne roboty ziemne w ramach odciążenia murów oporowych, tj. ręczna wymiana gruntu w pasie ok. 2,0 m wzdłuż koron murów.

- Naprawy powierzchni licowych murów oporowych, polegające na czyszczeniu, wykonaniu nowego spoinowania i zabezpieczeniu.

- Naprawy koron murów oporowych, polegające na ich oczyszczeniu, wyrównaniu i zabezpieczeniu.

- Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej w pasach pomiędzy murami a ulicą Zamkową.

- Naprawy powierzchni licowych dwóch umocnień skarp - analogicznie jak w przypadku murów oporowych.

- Wykończenie lica żelbetowego murku oporowego.

- Prace związane z wycinaniem i pielęgnacją istniejącej zieleni bezpośrednio przy naprawianych elementach.


W dniu 23.02.2024 nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły trzy oferty:

- Milena Górska PPHU, ul. Berylowa 2, 82-300 Gronowo Górne. 

- Primbud Firma Remontowo Budowlana Andrzej Filaszkiewicz, Nowa Wieś 1, 14-400 Pasłęk. 

- WANT Sp. z o.o., ul. Korczaka 12, 83-110 Tczew. 


W dniu 29.02.2024 została opublikowana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający Gmina Pasłęk – Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż w wyniku dokonania oceny ofert została wybrana najkorzystniejsza oferta;

Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ul. Berylowa 2B, 82-300, Gronowo Górne.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ustawie PZP, ofercie przyznano najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami i zasadami oceny ofert opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.


W dniu 13.03.2024r nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z firmą: Milena Górska PPHU, ul. Berylowa 2, 82-300 Gronowo Górne na zadanie inwestycyjne pn.: Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa. Wartość umowną realizacji zamówienia określono na kwotę 344 499,97 zł. Termin wykonania inwestycji określono na 8 miesięcy nie później jednak niż do dnia 31 października 2024 r.