Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2021

Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku

 

zadanie pn. : „ Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego w Pasłęku wraz z infrastrukturą”
W dniu 13.11.2018r. ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na planowane zadanie z zakończeniem do 29.11.2019r. Zadanie związane jest z przebudową ul. A. Steffena i ul. W. Osińskiego wraz z infrastrukturą podziemną. Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i sieć burzowa w ul. Steffena i Osińskiego stanowią własność Gminy Pasłęk. Na opracowanie dokumentacji projektowej uzyskano prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w formie umowy użyczenia od zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu. Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2018r. o godz. 10:00
Na ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego w Pasłęku wraz z infrastrukturą” złożono dwie oferty. Ceny ofert wyniosły 186 345,00 zł i 189 877,00 zł brutto. Obaj oferenci zaproponowali skrócenie terminu umowy o 30 dni, wykazali 60 m-cy okres rękojmi, taki sam termin płatności faktur 30- dni oraz przekazanie edytowalnej wersji kosztorysów. Przy ocenie ofert zdecydowała cena prac projektowych. Jako najkorzystniejszą uznano ofertę Pracowni Projektowo-Konsultingowej Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 1b/10 w Olsztynie. Umowa z pracownią projektową podpisana została w dniu 11 grudnia 2018r. Termin opracowania dokumentacji upływa w dniu 30.10.2019r.
Dokumentacja projektowa dotyczy dróg stanowiących własność Powiatu Elbląskiego i na podstawie porozumienia z dnia 1.10.2018r. Rada Powiatu w Elblągu w dniu 28.06.2019r. podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji celowej w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przedmiotowego zadania.
Prace projektowe zostały rozszerzone o skrzyżowanie dróg: ul. ks. F. Osińskiego, A. Mickiewicza, Wł. Jagiełły i M. Kopernika jako rondo. Dodatkowe prace związane były z wydłużeniem terminu realizacji prac. Termin zakończenia prac projektowych wydłużono do 10.12.2019r. Koszt dokumentacji wyniósł 216 345 zł brutto.
Od 1 stycznia 2020r. na podstawie uchwały Nr VII/70/19 z dnia 6 września 2019r. ulica Augustyna Steffena i ulica ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku zaliczone zostały do kategorii dróg gminnych, w związku z powyższym niezbędnym było dokonanie zmiany nazwy zadania na:” Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku”.
W dniu 21.07.2021r. Gmina Pasłęk złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD. W dniu 17.11.2021r. Gmina Pasłęk otrzymała promesę wstępną dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku”. Promesa wstępna stanowi potwierdzenie, że Gmina Pasłęk została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej na to zadanie do kwoty 13.402.032,28 zł, pozostałe 705.370,12 zł to środki stanowiące wkład własny pasłęckiego i elbląskiego samorządu.
W ramach zadania zaplanowana została przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci burzowej w tym budowa 2 separatorów związków ropopochodnych, przebudowa oświetlenia drogowego, przebudowa kolizji sieci urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych. Jezdnia o zmiennej szerokości od 3-6,0 m zaplanowana została z kostki granitowej, nawierzchnia chodników o szerokości 2 m z płyt kamiennych 50x50 cm i kostki granitowej. W ramach zadania przewidziano również zabezpieczenie istniejących murów oporowych oraz odbudowę muru na odcinku 44 m.
Łączny projektowany koszt zadania to ponad 14 mln zł, koszt rzeczywisty ustalony zostanie po zakończonym postępowaniu przetargowym.
Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2022-2023. Środki finansowe z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD zostaną przekazane pasłęckiemu samorządowi dopiero po realizacji poszczególnych etapów zadania na podstawie złożonych wniosków.

Opracowała: Marzena Sidor.