Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2023

Przebudowa ul. Zielona w Pasłęku.

W dniu 04-09-2023r została podpisana umowa z firmą: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elbląg, NIP 5781307717, Regon 280044546, na wykonanie dla Zamawiającego – Gminy Pasłęk kompletnej dokumentacji projektowej na następujące zadania: „Przebudowa ul. Zielona w Pasłęku”. Dł. około 140m., od ul. Limanowskiego do ul. Bankowej. 

Termin realizacji do 15.12.2023r. Wartość kontraktu kwota 39 975,00 zł. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej plan zagospodarowania terenu (działki), projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja wykonania i odbioru robót, projekt stałej organizacji ruchu, dla zadania inwestycyjnego wraz z załącznikami, tj. opiniami, ekspertyzami, decyzjami, porozumieniami, zgodami, niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (zgłoszenia), z uwzględnieniem wszystkich uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia obejmuje również udział w udzielaniu odpowiedzi zapytania dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego (zaproszenia do składania ofert) na roboty budowlane realizowane przez Zamawiającego na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia, w tym uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego. Aktualizację kosztorysu (ów) inwestorskiego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane lub zaproszenia do składania ofert na wykonanie, realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez Urząd Miejski w Pasłęku, oraz na każdą prośbę w przypadku starania się o dofinansowanie z zachowaniem terminów 14 dni na aktualizację.

Opracował: Rafał Skalij


Aneks Nr 1/2023 z dnia 06-12-2023r. zmieniający termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu – Gminie Pasłęk dokumentacji projektowej do dnia 28.06.2024r. Przesunięcie terminu realizacji związane jest z przedłużającymi się procedurami uzgodnień dokumentacji w Energa Operator SA Rejon Dystrybucji w Elblągu. Z uwagi na powyższe następują okoliczności, nie z winy projektanta, wydłużono termin opracowania dokumentacji. Opracował: Rafał Skalij.