Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2023

Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku.

W dniu 11 października 2023 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w ramach zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527- ul.Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku”. W wyznaczonym terminie do 26 października 2023 r. złożono 1 ofertę o wartości 451.601,33 zł. Środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania są niewystarczające. Mając na uwadze rosnące koszty materiałów, paliw oraz określony termin realizacji zadnia wprowadzono w formie autopoprawki zmianę do projektu uchwały budżetowej będącej przedmiotem dzisiejszej sesji polegającą na zwiększeniu środków finansowych o 150 tys. zł. Zadanie związane jest z przebudową istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 527 z drogą gminną ul. Jana Pawła II w Pasłęku i zaplanowane jest do realizacji na lata 2023/2024. Na realizację robót budowlanych samorząd pasłęcki otrzymał dofinansowanie ze środków UE PROW 2014-2020 w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Wysokość dofinansowania została ustalona na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych i wynosi 138.302,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Warmińsko-Mazurskim, dotacja wypłacona zostanie po zakończeniu zadania tj. w 2024r

Opracowała: Marzena Sidor


Pragniemy poinformować, że w dniu 17 listopada 2023r. podpisana została umowa z firmą: DB-GEO Daniel Bojarowski z siedzibą przy ul. Ludwika Rydygiera 1/7, 13-200 Działdowo na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW 527 – ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku.” Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 451 601,33,00 zł, termin realizacji zadania umowa do 31.05.2024r. Zadanie związane jest z przebudową istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 527 z drogą gminną ul. Jana Pawła II w Pasłęku.  Zakres drogi gminnej dotyczy wykonania nawierzchni asfaltowej na odcinku około 38,80 m, wykonanie chodników z kostki betonowej o gr. 8 cm – o pow. około 99,5 m2,- wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej o pow. około 90,0 m2, przełożenie płyt drogowych na odcinku około 21,20 m, - wykonanie zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm o pow. około 91,00 m2 oraz oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie kanału technologicznego. Na realizację robót budowlanych samorząd pasłęcki otrzymał dofinansowanie ze środków UE PROW 2014-2020 w ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Wysokość dofinansowania została ustalona na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych i wynosi 138.302,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Warmińsko-Mazurskim, dotacja wypłacona zostanie po zakończeniu zadania tj. w 2024r. W związku z prowadzoną inwestycją proszę o cierpliwość, wyrozumiałość i współpracę z wykonawcą robót oraz Urzędem Miejskim w Pasłęku.