Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2023

Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku - zieleń (dokumentacja).

W dniu 31-03-2023r została podpisana umowa z firmą: PRO-SERVICE PATRYK ZALEWSKI z Elbląga na wykonanie dla Zamawiającego – Gminy Pasłęk kompletnej dokumentacji projektowej na następujące zadania: „Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku - zieleń (dokumentacja)”. Termin realizacji do 29.09.2023r. Wartość kontraktu kwota 27 060,00 zł.

Założenia wyjściowe do projektu:

1. Projekt dotyczy: terenu miasta Pasłęka.

2. Obszar tematyczny: Sport i rekreacja; Rozwój infrastruktury; Bezpieczeństwo.

3. Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa wizerunkowa i funkcjonalna parku oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z jego infrastruktury.  Rozebranie murków oporowych, niwelacja różnych poziomów terenów.

4. Ochrona środowiska:

Uporządkowanie terenu, usunięcie brzydkich, chorych, kolidujących z projektem starych drzew i krzewów przygotowanie zgłoszenia do Starostwa oraz nasadzenie nowych drzew i krzewów oraz wysiew traw wpłynie korzystnie na stan środowiska.

5. Opis projektu.

W zakresie projektu wchodzą:

- nowe ławki, kosze na śmieci,

- wysiew trawy, nasadzenie krzewów, bylin drzew ozdobnych,

- cięcie pielęgnacyjne drzew i usunięcie chorych drzew,

- usunięcie murków oporowych,

- ciągi piesze.

Opracował: Rafał Skalij


W dniu 29-09-2023r. został podpisany protokół przekazania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa parku przy ul. Marii Konopnickiej w Pasłęku – zieleń (dokumentacja).

Projektantem była firma: PRO-SERVICE PATRYK ZALEWSKI, ul. Chopina 28/1, 82-300 Elbląg, NIP 578-239-99-11, na podstawie umowy z dnia 31.03.2023r. Wartość kontraktu kwota 27 060,00 zł.

Na w/w zadanie Gmina Pasłęk uzyskała Zaświadczenie AB.6743.10.372.2023.WR z dnia 25.09.2023r. w sprawie zgłoszenia robót budowlanych obejmujących budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn.: „Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku” z lokalizacją na działce nr 53/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 01 Pasłęk, jednostka ewidencyjna Pasłęk.

Teren objęty opracowaniem położony jest między ul. Władysława Jagiełły, ul. Konopnicką oraz drogą gminną w Pasłęku, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 53/2 obr. Nr 0001, m. Pasłęk.

Celem projektu jest poprawa wizerunkowa i funkcjonalna parku oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z jego infrastruktury. 

Projekt obejmuje:

- Projekt zieleni - powierzchnie trawników, nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych oraz bylin;

- nowe ławki, kosze na śmieci;

- cięcie pielęgnacyjne drzewa;

- usunięcie murku fontanny, murków oporowych, rozbiórkę istniejących chodników z płyt chodnikowych, murków oporowych, nawierzchni i schodów betonowych;

- projekt ciągów pieszych i schodów terenowych.

Opracował: Rafał Skalij