Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2024

Przebudowa drogi gminnej w Krośnie.

W dniu 01.02.2024r ogłoszony został przetarg w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy robót w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Krośnie”. W wyznaczonym terminie na Platformie Zamówień Publicznych  złożono  6 ofert. Wartość najniższej oferty wyniosła 148.688,67 zł, zaś najwyższej 258 .00,00 zł. Obecnie prowadzona jest procedura oceny ofert. Zadanie dotyczy wykonania nawierzchni drogi o szerokości 5 m na odcinku  441 m  z kruszywa łamanego. Przypomnę, że zadanie uzyskało dofinansowanie  ze środków UE PROW 2014-2020 w ramach poddziałania ”Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność”  w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Wysokość dofinansowania  wyniesie 81.373,00  zł. Umowa o przyznaniu pomocy z  Województwem Warmińsko-Mazurskim podpisana została w dniu 4 grudnia 2023r. Termin realizacji zadania ustalono do 30 kwietnia 2024r.

 


 

W dniu 29 lutego 2024r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KARGO Sp. z o.o.  z siedzibą w Elblągu przy ul. Żurawiej 4.

Wykonawca robót wyłoniony został w drodze przetargu, w którym uczestniczyło 6 oferentów. Ceny ofert kształtowały się od najniższej 148 688,67 zł brutto do 258 300,00 zł. Drugim kryterium oceny ofert było wydłużenie terminu rękojmi do 36 miesięcy. Każdy z oferentów zaoferował ten wydłużony termin, więc o wyborze oferty zdecydowała zaoferowana cena. Firma KARGO uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Termin realizacji zadania ustalono do 30.04.2024r.

Zadanie dotyczy wykonania nawierzchni drogi o szerokości 5 m na odcinku 441 m z kruszywa łamanego. Wykonane zostanie profilowanie i zagęszczenie podłoża w celu odprowadzenia wód opadowych. 

Przypomnę, że zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków UE PROW 2014-2020 w ramach poddziałania” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Wysokość dofinansowania to 81 373,00 zł, środki samorządu pasłęckiego to 67 315,67 zł.


Zakończone zostały prace związane z przebudową drogi gminnej w Krośnie. Protokół końcowego odbioru został podpisany w dniu 22-03-2024r. Wykonawcą prac  było Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  KARGO Sp. z o.o.  z siedzibą w Elblągu przy ul. Żurawiej 4. Zadanie dotyczyło wykonania nawierzchni drogi o szerokości 5 m na odcinku  441 m  z kruszywa łamanego. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniósł 148 688,67 zł brutto. Przypomnę, że zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 81 373,00 zł   ze środków UE PROW 2014-2020 w ramach poddziałania ”Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność”  w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych.