Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2023

Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEiT w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, nr 4/5 obręb Pasłęk 01.

Projekt: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, Elbląg. Umowa z dnia 25.04.2022r. Wartość kontraktu 12 300,00 zł.

Zaświadczenie AB.6743.10.445.2022.AT z dnia 04.11.2022r. Starosta Elbląski zgoda na roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi oraz remont istniejącego fragmentu kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku wraz z infrastrukturą”, z lokalizacją na działce nr 4/5, 5, położonej w obrębie ewidencyjnym Pasłęk 01, jednostka ewidencyjna Pasłęk.  

Planowana inwestycja obejmuje :

Odcinek drogi o długości 26,70 m położony na działce nr 5 stanowi publiczną drogę dojazdową – ul. Południowa. Odcinek drogi o długości 66,70 m położony na działce nr 4/5 jest wewnętrzną drogą dojazdową. Droga stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych. Obecnie droga ma jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,10 m oraz chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej szerokości 2,00 – 2,40 m. Chodnik znajduje się po stronie południowej i zapewnia komunikację pieszą do zabudowy mieszkaniowej oraz do Zespołu Szkół. Mała szerokość jezdni powoduje brak możliwości wyminięcia samochodów, niebezpieczeństwo dla pieszych na chodniku oraz czasowe blokowanie ulicy Wojska Polskiego. Obecnie na poboczu publicznej drogi gminnej często parkują samochody co dodatkowo utrudnia ruch drogowy. W części drogi wewnętrznej auta parkują na chodniku. Utrudnia to ruch uczniów w godzinach szczytu.

Celem projektu jest poprawienie płynności ruchu samochodów poprzez poszerzenie jezdni do 5,00 m – na odcinku gminnym. Geometria drogi i skrzyżowanie w pasie DW 527 pozostaje bez zmian z uwagi na ukształtowanie wysokościowe (poszerzenie wymaga przebudowy dużego odcinka ulicy Wojska Polskiego z uwagi na konieczność znacznego podniesienia niwelety DW w obrębie skrzyżowania).

Droga gminna jedno jezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa, dojazdowa o szerokości 5,0 m i dł. około 93m. Spadek poprzeczny jednostronny 1- 3%.

Opracował: Rafał Skalij


 

W dniu 22.03.2023r. wpłynęło pismo od ZDP w Pasłęku podpisane przez dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku mgr Józefa Zamojcina z prośbą o zmianę terminu wykonania zadania jw. z planowanego na ten rok i przesunięcie go na rok 2024. Przypominamy, że zadanie miało być realizowane wraz z Powiatem Elbląskim, który uchwałą Nr LIII/3/2023 z dnia 03.02.2023r. udzielił pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk w formie dotacji celowej w wysokości 125 000,00 zł. W dniu 28.04.2023r. Zarząd Powiatu w Elblągu w osobie wz. Starosty mgr Ryszard Zając wicestarosta udzielił Gminie Pasłęk pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, dz. nr 4/5 obręb Pasłęk 01” oraz wyraził zgodę na zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie 2024 środków finansowych w wysokości 50% kosztów ww. zadania.   

Opracował: Rafał Skalij


W nawiązaniu do pisma znak: DM.010.7.4.2022.AJ, z dnia 18.10.2023r., w którym to Zarząd Powiatu w Elblągu zwrócił się z prośba o zmianę terminu wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, dz. nr 4/5 obręb Pasłęk 01” z planowanego na rok 2024; na następujący: 2025r, oraz mając na uwadze wcześniejsze ustalenia ( podział po 50% kosztów związanych z projektem, wykonawstwem, nadzorami między Gminą Pasłęk i Starostwem Elbląskim), Gmina Pasłęk zwróciła się do Pana Starosty Elbląskiego z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie w budżecie 2025 pomocy finansowej w wysokości 50% (koszt dokumentacji, wykonawstwa i nadzorów) w celu realizowania zadania. Uprzejmie przypominamy autorem projektu była firma: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elbląg, NIP 5781307717, Regon 280044546. Kwota 12 300,00 zł. Realizacja zadania zapewni możliwość przemieszczania się młodzieży do ZSEiT w sposób komfortowy i bezpieczny. Inwestycja ta w dużym stopniu wpłynie na estetykę Pasłęka, sprawiając, że staje się on miastem atrakcyjniejszym i przyjaznym dla mieszkańców miasta.

Opracował : Rafał Skalij


W dniu 23.11.2023r. Zarząd Powiatu Elbląskiego wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie na rok 2025 pomocy finansowej w wysokości 50% kosztów dokumentacji, wykonawstwa i nadzorów w celu realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, dz. nr 4/5 obręb Pasłęk 01.

Opracował: Rafał Skalij