Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2020

Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leżnica

I Projekt: Pracownia Projektowo – Konsultingowa Dróg i Mostów DROMOS Sp. z o.o. , ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn. Umowa: z dnia 05-12-2018r. koniec do 30.11.2020r.   Kwota 357 930,00 zł.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji rozwiązania oraz technicznego projektu drogowego – Przebudowa dróg gminnych Pasłęk- Gryżyna- Rogajny-Leżnica .

Wykonanie:

  • przebudowy dróg o łącznej długości ok. 10 km (działki nr 26/1, 26/2, 8, 22, 2, 66, 4, 10, 8/3, 52/1, 53, 54, 8, 49/1, 2, 128, 424, 441, 438, 430, 424, 184, 190, 199/2, 279, 333/2, 329, 138, 207, 32, 85, 26, 75, 17, 69/1, 93/1, 58/5, 66/1) wraz ze zjazdami, dojściami do posesji, chodnikami jednostronnymi (około 800m od ul. Polnej w Pasłęku do Kol. Zdroje do cieku wodnego, w miejscowości Rogajny około 1800m, na działce nr 207 około 100m,) suma łączna chodników około 3 000m.  
  • budowę odwodnienia drogi; z uwagi na ukształtowanie terenu należy zaprojektować odwodnienie pasa drogowego. Zaprojektowane odwodnienie drogi powinno zapewnić odbiór docelowej ilości wód opadowych z uwzględnieniem odwodnienia z dróg gminnych i wewnętrznych krzyżujących się ze sobą.
  • budowę oświetlenia ulicznego (Kolonie Zdroje do cieku wodnego około 400m, Rogajny około 1700m, dz. nr 207 około 100m) suma łączna oświetlenia 2 500m;
  • przebudowę w razie potrzeby - infrastruktury technicznej kolidującej z drogą; projekt powinien uwzględniać usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji infrastruktury technicznej typu: linie energetyczne, telefoniczne, wodociągi, kanalizacja sanitarna, światłowód itd.
  • remont lub przebudowa zniszczonych przepustów poprzecznych i podłużnych zakończonych prefabrykowanymi ściankami oporowymi oraz jednego mostu. Jeżeli nie ma zjazdu na działkę należy przewidzieć wykonanie jednego przepustu z PCV na każdą działkę długości 10m Ø 400mm zakończone prefabrykowaną ścianką oporową.
  • zaprojektowanie stałej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa, np. progi zwalniające itp. Należy zaprojektować bezpieczną organizację ruchu pieszego.
  • przewidzieć ew. korekty istniejących skrzyżowań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu,

Projektant podczas przygotowania dokumentacji musi mieć na uwadze możliwość wystąpienia o dofinansowanie przez Inwestora do funduszy unijnych jak i z budżetu krajowego.

Opracował: Rafał Skalij


W dniu 23-09-2020 r. została wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Decyzji pozwolenia wodnoprawnego GD.ZUZ.2.4210.91.2020.DS
W dniu 27-11-2020 r. wykonawca dokumentacji firma DROMOS Sp. z o.o. zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa dróg gminny Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leźnica” ze względu na:
  • kolizję z zaprojektowanym kablem energetycznym na odcinku drogi gminnej w miejscowości Gryżyna. Inwestorem kabla energetycznego jest Energa S.A. Nie ma możliwości dostosowania projektowanej drogi do już zatwierdzonego pozwolenia na budowę projektu kabla energetycznego. Wobec tego jedynym możliwym rozwiązaniem jest zmiana projektu kabla i jego dostosowanie do projektu drogowego.
  • opóźnienia wynikłe z obecnej sytuacji związanej z trwającym stanem epidemii w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), która faktycznie powodowała wstrzymanie terminów decyzji administracyjnych.
Z uwagi na powyższe następują okoliczności, nie z winy projektanta, wydłużono termin opracowania dokumentacji do 30.05.2021r.

Opracował: Rafał Skalij