Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2023

Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd.

                                          

   

W dniu 2 sierpnia 2022r. Gmina Pasłęk otrzymała  wstępną Promesę  na dofinansowane zadania pn.”Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR na kwotę 591.958,62 zł, co stanowi 98% planowanych  kosztów robót budowlanych. Zadanie dotyczy budowy przepustu na rzece Elszce w ciągu lokalnej drogi gminnej w miejscu drewnianego mostu, który został zniszczony podczas przejścia fali wezbraniowej na terenie gminy Pasłęk w roku 2017. Nowy przepust zaplanowano z blachy falistej o szerokości ponad 4 m  oraz długości ponad  14 m, który zapewni bezpieczny przejazd rolnikom na przyległe pola.

 W dniu 15 września 2022r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w ramach zadania pn.”Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd”.  W ramach ogłoszonego  przetargu  wpłynęły 4 oferty. Wartość najniższej oferty wyniosła  692.726,70 zł, zaś najwyższej  1.156.313,16 zł. Niestety cena najniższej z ofert przekroczyła zabezpieczone w budżecie gminy Pasłęk środki finansowe, złożony został wniosek o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych, co pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 7 października br Rada Miejska W Pasłęku wyraziła zgodę na zwiększenie środków finansowych na zadaniu.

W dniu 17 października 2022 na platformie zakupowej umieszczona została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najwyższą liczbę punktów uzyskała Spółka Cywilna  PARTNER K. Gawecki & A.Ragin ul.Lidzbarska 10 w Elblągu. Cena oferty to 692 726,70 zł brutto.

Opracowała: Marzena Sidor 


                                                                                     

 

                                                  Podpisanie umowy na budowę przepustu w miejscowości Zielony Grąd.

 

W dniu 3.11.2022r. podpisana została umowa ze Spółką Cywilną  PARTNER  K. Gawecki & A. Ragin ul. Lidzbarska 10 w Elblągu na realizację robót budowlanych na zadaniu pn. .”Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd” .Koszt robót budowlanych wyniesie 692 726,70 zł brutto,  w tym 591.958,62 zł  stanowi dofinansowanie z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR a 100 768,08 zł  to środki własne Gminy Pasłęk. Termin wykonania prac zgodnie z umową ustalono do 30.12.2022r.

 Zadanie dotyczy budowy przepustu na rzece Elszce w ciągu lokalnej drogi gminnej w miejscu drewnianego mostu, który został zniszczony podczas przejścia fali wezbraniowej na terenie gminy Pasłęk w roku 2017. Nowy przepust zaplanowano z blachy falistej o szerokości ponad 4 m  oraz długości ponad  14 m, który zapewni bezpieczny przejazd rolnikom na przyległe pola.

Gmina Pasłęk wstępną Promesę  na dofinansowane zadania pn.: ”Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd” na kwotę 591.958,62 zł, otrzymała w dniu 2 sierpnia 2022r. W dniu 15 września 2022r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót na zadaniu. W ramach ogłoszonego  przetargu  wpłynęły 4 oferty. Wartość najniższej oferty wyniosła  692.726,70 zł, a najwyższej  1.156.313,16 zł.  Cena najniższej z ofert przekroczyła zabezpieczone w budżecie gminy Pasłęk środki finansowe na to zadanie. W dniu 7 października br. Rada Miejska W Pasłęku wyraziła zgodę na zwiększenie środków finansowych na zadaniu, co pozwoliło na rozstrzygnięcie przetargu. W dniu 17 października 2022 na platformie zakupowej umieszczona została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najwyższą liczbę punktów uzyskała Spółka Cywilna  PARTNER  K. Gawecki & A. Ragin ul. Lidzbarska 10 w Elblągu. Cena oferty to 692 726,70 zł brutto. Po zakończeniu procedury przetargowej złożony został wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o Promesę inwestycyjną, którą uzyskano w dniu 26.10.2022r. Otrzymanie promesy inwestycyjnej upoważniło Gminę Pasłęk do podpisania umowy z wykonawcą.

Opracowała: Marzena Sidor.

 


                                                                                                                                                                                                            

Wykonawcą prac budowlanych  związanych z budową przepustu w miejscowości Zielony Grąd jest Spółka Cywilna  PARTNER K. Gawecki & A. Ragin z Elbląga. Termin terminu wykonania robót na wniosek wykonawcy został przedłużony do 31 maja 2023r. Wykonawca posiada już konstrukcję przepustu, została dostarczona mu w elementach, którą następnie przygotowuje do wbudowania. Prace ziemne zostaną rozpoczęte po obniżeniu się stanu wody w rzece Elszka, ponieważ po roztopach  ilość wody znacznie się zwiększyła. Przypomnę, że zadanie dotyczy budowy przepustu  w ciągu lokalnej drogi gminnej w miejscu drewnianego mostu, który został zniszczony podczas przejścia fali wezbraniowej na terenie gminy Pasłęk w roku 2017. Nowy przepust zaplanowano z blachy falistej o szerokości ponad 4 m  oraz długości ponad  14 m, który zapewni bezpieczny przejazd rolnikom na przyległe pola. Koszt robót budowlanych wyniesie 692.726,70 zł. Gmina Pasłęk na realizację zadania uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR na kwotę 591.958,62 zł. Wkład własny Gminy Pasłęk w realizację zadania wynosi 100.768,08 zł.               

Opracowała: Marzena Sidor.                                     


Zakończone zostały prace związane z budową przepustu w miejscowości Zielony Grąd na rzece Elszka. Wykonawcą była Spółka Cywilna PARTNER K. Gawecki & A. Ragin z Elbląga. 

Uroczyste otwarcie przepustu nastąpiło w dniu 29-05-2023 o godz. 11.00 w miejscowości Zielony Grąd.

W otwarciu uczestniczyli następujący zaproszeni goście:

1. Pan Piotr Opaczewski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski .

2. Pan Wiesław Sniecikowski – Burmistrz Pasłęka.

3. Pan Zbigniew Cieśla – Radny Rady Miejskiej w Pasłęku oraz sołtys Aniołowa.

4. Pani Halina Cieśla – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Aniołowo. 

5. Pani Wioletta Stańczak  Sołtys Sołectwa Zielony Grąd.

6. Pan Henryk Żukowski - kierownik Referatu BGK Urzędu Miejskiego w Pasłęku. 

7. Pani Marzena Sidor – inspektor ref. BGK UM Pasłęk.

8. Pan Grzegorz Walczak – inspektor nadzoru inwestorskiego i autor projektu.

9. Pan Artur Ragin – Firma PARTNER z siedzibą w Elblągu wykonawca robót.

10.       Pan Krzysztof Gawecki – firma PARTNER  - Wykonawca robót

11.       Pan Krzysztof Czeszejko- Kierownik Nadzoru Wodnego w Elblągu  Zarządu Zlewni w Elblągu,  Państwowe Gospodarstwo  Wodne WODY POLSKIE.

12.       Pan Władysław Murmyło – inspektor Nadzoru Wodnego w Elblągu  

13.       Mieszkańcy Zielonego Grądu. 

Umowa z wykonawcą zawarta została 3 listopada 2022r. Dokumentacja projektowa na zadanie przygotowana była w 2019r. Koszt ogółem zadania wyniósł 738`762,70 zł, w tym koszt robót budowlanych 692`726,70 zł. Prace budowlane zostały dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR w kwocie 591.958,62 zł.

Wkład własny Gminy Pasłęk w realizację zadania wynosi 146`804,08 zł. W ramach zadania wykonany został przepust z blachy falistej o szerokości 4,39 m, wysokości 2,77 m i długości 14,48 m. Zapewni on bezpieczny przejazd rolnikom na przyległe pola. Przepust zabezpieczony jest barierami ochronnymi.

 W ramach zadania wykonany został również odcinek drogi o długości 79 m o nawierzchni asfaltowej.

Opracowała: Marzena Sidor.