Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2024

Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka Etap II.

Planowana inwestycja obejmuje:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC SN8:

- d = 200mm – dł. 1622,00m.

- d = 160mm – dł.   315,00m.

Kanalizację sanitarną grawitacyjną należy wykonać w wykopie otwartym w obudowie systemowej. Z uwagi na uwarunkowania terenowe, wymagania właścicieli terenu, zagospodarowanie terenu, niektóre odcinki kanalizacji grawitacyjnej przewiduje się wykonać metodą bezwykopową. Kanalizację projektuje się do granicy działek jako rurociągi zakorkowane. Kanalizację sanitarną w wykopie otwartym oraz przy zastosowaniu rur osłonowych projektuje się wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o średnicach D 200 i 160 gładkich o ściance litej wg PN-EN 1401;1999r. klasy S (SN8) łączonych na uszczelki gumowe, dwupierścieniowe, wtopione w kielich. Rury Kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej o grubości 15 cm z wyprofilowanym rowkiem pod rury. Osypka piaskiem grubości 30 cm. Dla kanalizacji przewidzianej do wykonania bezwykopowego zakłada się zastosowanie rur o parametrach dopasowanych do użycia przy przewiertach (rura PE 2 warstwowa RC). Zaprojektowano studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych o średnicy Dw = 1200 mm z betonu C40/50 o nasiąkliwości do 5%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności W8, łączonych na uszczelki gumowe i pasty poślizgowe z monolitycznym dnem z kinetą wykonanym w całości z betonu samozagęszczalnego (beton w całym przekroju elementu powinien być zwarty i jednorodny – również w kinecie). Studnie dostarczone będą z fabrycznymi kinetami zbiorczymi, nieużywane odejścia L i P zakorkować. Studnie zaopatrzyć we włazy żeliwne klasy D400 z zabezpieczeniem przed obrotem oraz stopnie złazowe fabrycznie osadzone.

Opracował: Rafał Skalij