Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2024

Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Etap I.

Banner-internetowy-belka-1jpg 

W dniu 14.04.2022r. został złożony wniosek do urzędu marszałkowskiego w Olsztynie o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Nabór wniosków na realizację operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" trwał od 9 marca do 15 kwietnia 2022 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło 78 wniosków o przyznanie pomocy. Kwota pomocy, o którą ubiegają się Wnioskodawcy przekracza 224 miliony złotych. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania były: gminy, spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne. W dniu 14 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 31 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w limicie środków dla województwa warmińsko-mazurskiego i będą podlegały kontroli administracyjnej w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy. Wniosek Gminy Pasłęk znalazł się na 31 premiowanej pozycji. Zawierał on; Budowę kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki – Zielonka Pasłęcka/ etap IVB: Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - etap I o łącznej wartości 1 865 682,07 zł przy 100% dofinansowaniu kosztów kwalifikowalnych w kwocie 1 518 422,00 zł pochodzących z UE.

Zakres budowy kanalizacji sanitarnej w Zielonce Pasłęckiej obejmuje budowę:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 200 mm z rur PVC dł. ok. 759,00m,                                            
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 160 mm z rur PVC o dł. ok. 95m,
- kolektora sanitarnego tłocznego średnicy 110 mm PE 100 PN 10 o dł. ok.130,0m,
- przepompowni ścieków PIIIZ– 1 szt.,

- zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV do przepompowni ścieków P III Z.

Zakres budowy sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd obejmuje budowę:

- sieć wodociągowa z rur PE średnicy 110 mm i dł. około 40m.

Obecnie czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie.

Opracował: Rafał Skalij.


Banner-internetowy-belka-1jpg Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00128-65150-UM1410012/22 z dnia 15.12.2022r. w Olsztynie pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olsztyn, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Pani Sylwią Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego), a Gminą Pasłęk z siedzibą w Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk (Pan Burmistrz Pasłęka - Wiesław Grzegorz Śniecikowski, przy kontrasygnacie Pani Bożeny, Krystyny Adamczyk – Skarbnika Gminy Pasłęk. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizacja operacji typu „Gospodarka wodno – Ściekowa” realizacja operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki - Zielonka Pasłęcka / etap IVB: Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – etap I pomoc w wysokości 1 518 422,00zł. tj. 100% kosztów kwalifikowalnych. (roboty budowlane 1 509 822,82 zł. tj. 100% wartość netto).

Opracował: Rafał Skalij.


Banner-internetowy-belka-1jpg  
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki - Zielonka Pasłęcka / etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka” oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – Etap I” wpłynęło sześć ofert. Njdroższa za kkwotę 2 589 922,33 zł. Do najtanszej za kwotę 1 648 200,00 zł. Obecnie prowadzone są prace z badaniem ofert oraz pozyskaniem podmiotowych środków dowodowych od wykonawcy najwyżej ocenionego. W ramach zadania zaplanowana została: 
1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w miejscowości: Zielonka Pasłęcka gm. Pasłęk. Zakresem swym opracowanie obejmuje budowę:

a) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 200 o dł. ok. 759,0 m, 
b) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 160 o dł. ok. 95 m,
c) kolektora sanitarnego tłocznego średnicy 110 o dł. ok. 130,0 m, 
d) przepompowni ścieków PIIIZ– 1 szt.,
e) zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV do przepompowni ścieków PIIIZ, oraz

2) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielony Grąd, zakres prac obejmuje: 
a) budowę sieć wodociągowa z rur PE średnicy 110 mm i dł. około 40 m,
b) wykonanie nawiertki odgałęzienia wodociągowego NWZ 110/40 z rur PE przyłącza śr. 40mm z rur PE i dł. około 10m. do granicy działki 130/3.

Przypominamy, że Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie na realizacje zadania: Umowa Nr 00128-65150-UM1410012/22 z dnia 15.12.2022r. Zawarta w Olsztynie z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 1 518 422,00zł. tj. 100% kosztów kwalifikowalnych. (roboty budowlane 1 509 822,82 zł. tj. 100% wartość netto). 

Opracował : Rafał Skalij


Banner-internetowy-belka-1jpg  
Pragniemy poinformować, że w dniu 16 października 2023r. podpisana została umowa z firmą: Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe z siedzibą przy ul. Berylowej 2B w Gronowie Górnym na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki - Zielonka Pasłęcka / etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka” oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – Etap I”. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 1 648 200,00 zł, termin realizacji zadania umowa do 01.08.2024r.

Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizacje zadania: Umowa Nr 00128-65150-UM1410012/22 z dnia 15.12.2022r. Zawarta w Olsztynie z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 1 518 422,00zł. tj. 100% kosztów kwalifikowalnych. (roboty budowlane 1 509 822,82 zł. tj. 100% wartość netto). 

W ramach zadania zaplanowana została: 


1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w miejscowości: Zielonka Pasłęcka gm. Pasłęk. Zakresem swym opracowanie obejmuje budowę:

a) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 200 o dł. ok. 759,0 m, 

b) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 160 o dł. ok. 95 m,

c) kolektora sanitarnego tłocznego średnicy 110 o dł. ok. 130,0 m, 

d) przepompowni ścieków PIIIZ– 1 szt.,

e) zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV do przepompowni ścieków PIIIZ,

Jest to odcinek od Szkoły Podstawowej w kierunku kościoła do odcinka kanalizacji wybudowanego w 2022r.

oraz

2) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielony Grąd, zakres prac obejmuje:


a) budowę sieć wodociągowa z rur PE średnicy 110 mm i dł. około 40 m,

b) wykonanie nawiertki odgałęzienia wodociągowego NWZ 110/40 z rur PE przyłącza śr. 40mm z rur PE i dł. około 10m. do granicy działki 130/3.

Pragniemy przypomnieć, że w 2022 w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa kanalizacji sanitarnej Zielonka Pasłęcka - Kielminek w Gminie Pasłęk”. powstało łącznie 1596 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 1577 m rurociągu kanalizacyjnego tłocznego oraz 4 strefowe przepompownie ścieków. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowe „JANBAR” s.c. Waldemar Baran, Mirosław Jankowski z Lidzbarka Warmińskiego. Koszt wykonania robót wyniósł 3.556.303,11 zł brutto. Na realizację przedmiotowej inwestycji uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, tj. kosztów netto wykonania robót budowlanych i wyniesie 1.839.736,31 zł. Zadanie zostało wsparte przez Gminę Pasłęk środkami finansowymi w wysokości 2.034.000,00 zł. 

W trakcie prowadzonych prac wykonawca odpowiadał będzie za zachowanie ciągłości dostaw mediów oraz dojazdu i dojścia do posesji, nie mniej jednak dla bezpieczeństwa osób i mienia może nastąpić czasowe wyłączone z użytkowania odcinków najbardziej intensywnych robót, wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na czas robót. W związku z prowadzoną inwestycją proszę o cierpliwość, wyrozumiałość i współpracę z wykonawcą robót oraz Urzędem Miejskim w Pasłęku. 
Na koniec marca Wykonawca wykonał całą sieć kanalizacji grawitacyjnej. Do wykonania został odcinek tłoczny od przepompowni PIIIZ do studni rozprężnej dł. około 130m., odgałęzienia, pompownia PIIIZ, oraz studnie na odc. tłocznym i części grawitacyjnej.   

Opracował: Rafał Skalij.


Banner-internetowy-belka-1jpg