Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2023

Budowa drogi dojazdowej do Pochylni Buczyniec.

111 

W dniu 8 lutego 2023r. ogłoszony został przetarg na budowę drogi dojazdowej do Pochylni Buczyniec. Przetarg ogłoszony został przez Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie, który w roku 2021 złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej w krainie kanału elbląskiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2. Zadanie obejmuje łącznie 9 zadań inwestycyjnych po 1 zadaniu z gmin, które przystąpiły do programu. Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2023r. o godz.9:00. Termin realizacji prac określony został jako 280 dni od daty podpisania umowy tj. ok. 9 miesięcy. W ubiegłym roku na realizację zadania gminy Pasłęk przygotowana została dokumentacja projektowa i obejmuje wykonanie drogi na odcinku 304 m w istniejącym pasie drogowym od skrzyżowania z drogą wojewódzką 526 do parkingu przy pochylni w Buczyńcu. Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z kruszywa, obustronnie wbudowane oporniki i dodatkowo pobocza również z kruszywa pozwolą na utrzymanie drogi we właściwej przejezdności. Wysokość dofinansowania z programu wynosi 95%, natomiast 5% stanowią środki własne. Koszt robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 600 000,00 zł, w związku z tym wysokość dofinansowania wyniesie 570 000,00 zł, wysokość środków własnych 30 000,00 zł, ostatecznie koszt zostanie określony na podstawie złożonych ofert.


111 

Na przetarg ogłoszony w dniu 8 lutego przez Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie, dotyczący realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w krainie kanału elbląskiego” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 wpłynęło 17 ofert. Realizacja projektu podzielona została na kilka zadań. Na zadanie dotyczące budowy drogi dojazdowej do Pochylni Buczyniec wpłynęły 2 oferty w wysokości 673.250,01 zł oraz 798.510,07 zł. Na zadania, na które nie wpłynęła żadna oferta został ponownie ogłoszony przetarg. Po zakończeniu procedury zakupowej Związek podejmie decyzje dotyczące wysokości środków, które należy zabezpieczyć na realizację całego projektu. Przypomnę, że w ubiegłym roku na realizację zadania dotyczącego budowy ww. drogi przygotowana została dokumentacja projektowa i obejmuje wykonanie drogi na odcinku 304 m w istniejącym pasie drogowym od skrzyżowania z drogą wojewódzką 526 do parkingu przy pochylni w Buczyńcu. Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z kruszywa, obustronnie wbudowane oporniki i dodatkowo pobocza również z kruszywa pozwolą na utrzymanie drogi we właściwej przejezdności. Wysokość dofinansowania z programu wynosi 95%, natomiast 5% stanowią środki własne. Koszt robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosił 600.000,00 zł, w związku z tym wysokość dofinansowania na zadanie gminy Pasłęk wyniesie 570.000,00 zł. Mając na uwadze wysokość najniższej oferty (673 250,01 zł) należy przyjąć, że wysokość środków własnych wyniesie 103.250,01 zł i dodatkowo koszt nadzoru inwestorskiego, który zgodnie z regulaminem programu jest obowiązkowy.


111 

Prowadzone są prace związane z Budową drogi dojazdowej do Pochylni Buczyniec. Zadanie jest częścią zamierzenia inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w krainie Kanału Elbląskiego (drogi gminne)”, na które Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 w wysokości 95% kosztów budowlanych.

         Wykonawcą robót jest firma „Transport Ciężarowy, Kupno i Sprzedaż Materiałów Budowlanych Radosław Kamecki z siedzibą w Milejewie. Koszt robót budowlanych zgodnie z   podpisaną w dniu 25.05.2023r. umową wyniesie 673.250,01 zł, w tym: 639.587,51 zł wyniesie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 33.662,50 zł stanowią środki własne samorządu pasłęckiego. Mimo, że wnioskodawcą i beneficjentem środków jest Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie, zadanie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa realizowane jest przez samorząd pasłęcki. W ramach zadania powstanie droga dojazdowa do pochylni w Buczyńcu o zmiennej szerokości 5-6 m o nawierzchni z kruszywa, ograniczona z obu stron krawężnikami. Wykonane zostaną pobocza również z kruszywa.

Wykonawca wykonał stabilizację gruntu cementem, wbudował krawężniki na ławie betonowej i prowadzi prace związane z budową nawierzchni. Dodatkowo wykonany został nowy chodnik z kostki betonowej w sąsiedztwie istniejących schodów terenowych. Termin wykonania prac zgodnie z umową upływa w miesiącu lutym przyszłego roku, ale zaawansowanie prac wskazuje na zakończenie robót znacznie szybciej.


111 

Zakończone zostały prace związane z Budową drogi dojazdowej do Pochylni Buczyniec. Zadanie jest częścią zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej w krainie Kanału Elbląskiego (drogi gminne)”, na które Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 w wysokości 95% kosztów budowlanych.

         Wykonawcą robót była firma „Transport Ciężarowy, Kupno i Sprzedaż Materiałów Budowlanych Radosław Kamecki z siedzibą w Milejewie. Koszt robót budowlanych zgodnie z podpisaną w dniu 25.05.2023r. umową wynosi 673.250,01 zł, w tym: 639.587,51 zł wyniesie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 33.662,50 zł stanowią środki własne samorządu pasłęckiego. W ramach zadania wybudowana została droga dojazdowa do pochylni w Buczyńcu na odcinku 304m o zmiennej szerokości 5-6 m o nawierzchni z kruszywa, ograniczona z obu stron krawężnikami. Wykonane zostały pobocza również z kruszywa. Wykonany został nowy chodnik z kostki betonowej w sąsiedztwie istniejących schodów terenowych.