Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2024

Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku.

W dniu 11 października 2023 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w ramach zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527- ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku”. W wyznaczonym terminie do 26 października 2023 r. złożono 1 ofertę o wartości 451.601,33 zł. Środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadania są niewystarczające. Mając na uwadze rosnące koszty materiałów, paliw oraz określony termin realizacji zadnia wprowadzono w formie autopoprawki zmianę do projektu uchwały budżetowej będącej przedmiotem dzisiejszej sesji polegającą na zwiększeniu środków finansowych o 150 tys. zł. Zadanie związane jest z przebudową istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 527 z drogą gminną ul. Jana Pawła II w Pasłęku i zaplanowane jest do realizacji na lata 2023/2024. Na realizację robót budowlanych samorząd pasłęcki otrzymał dofinansowanie ze środków UE PROW 2014-2020 w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Wysokość dofinansowania została ustalona na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych i wynosi 138.302,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Warmińsko-Mazurskim, dotacja wypłacona zostanie po zakończeniu zadania tj. w 2024r

Opracowała: Marzena Sidor.


 
Pragniemy poinformować, że w dniu 17 listopada 2023r. podpisana została umowa z firmą: DB-GEO Daniel Bojarowski z siedzibą przy ul. Ludwika Rydygiera 1/7, 13-200 Działdowo na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW 527 – ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku.” Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 451 601,33,00 zł, termin realizacji zadania umowa do 31.05.2024r. Zadanie związane jest z przebudową istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 527 z drogą gminną ul. Jana Pawła II w Pasłęku.  Zakres drogi gminnej dotyczy wykonania nawierzchni asfaltowej na odcinku około 38,80 m, wykonanie chodników z kostki betonowej o gr. 8 cm – o pow. około 99,5 m2,- wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej o pow. około 90,0 m2, przełożenie płyt drogowych na odcinku około 21,20 m, - wykonanie zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm o pow. około 91,00 m2 oraz oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie kanału technologicznego. Na realizację robót budowlanych samorząd pasłęcki otrzymał dofinansowanie ze środków UE PROW 2014-2020 w ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Wysokość dofinansowania została ustalona na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych i wynosi 138.302,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Warmińsko-Mazurskim, dotacja wypłacona zostanie po zakończeniu zadania tj. w 2024r. W związku z prowadzoną inwestycją proszę o cierpliwość, wyrozumiałość i współpracę z wykonawcą robót oraz Urzędem Miejskim w Pasłęku. Na koniec lutego Wykonawca wbudował krawężniki oraz obrzeża, wykonał stabilizację cementem oraz warstwy podbudowy jezdni, dokonał regulacji wpustów ulicznych,   brama wjazdowa  na teren kościoła została wbudowana w nowym miejscu. Wykonywane są nawierzchnie chodników z kostki betonowej.


Na koniec marca wykonawca wbudował krawężniki oraz obrzeża, wykonał stabilizację cementem oraz warstwy podbudowy jezdni, dokonał regulacji wpustów ulicznych, przebudował   bramę wjazdową  na teren kościoła. Wykonane są nawierzchnie chodników z kostki betonowej, wykonana została nawierzchnia jezdni i ścieżki rowerowej z masy asfaltowej. Do przełożenia pozostaje część drogi z płyt drogowych, wykonanie terenów zielonych oraz elementy organizacji ruchu. Termin wykonania prac określono do dnia 31 maja 2024r.