Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2024

Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku.

belka_duża_slider_(1) W dniu 12-10-2023r Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie; wstępną promesę w wysokości 7 600 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycji8/2023/3630/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku”. 

W ramach zadania planuje się stworzyć:

- węzeł komunikacyjny, z którego w przyszłości mogłyby korzystać zarówno przewozy PKS, komunikacji miejskiej, przewoźnicy prywatni, postój Taxi, parkingi ogólno dostępne,

- zrewitalizować teren parku, na którym obecnie dominują starodrzewa. Jest to teren zaciemniony, gęsto porośnięty przez drzewa i krzewy; ciągi piesze, 

- nowe nasadzenia zieleni,

- strefa seniora (urządzenia siłowni zewnętrznej),

- przebudowa infrastruktury podziemnej,

- wiata śmietnikowa,

- elementy małej architektury,

- oświetlenie.

Zadanie opisane powyżej będzie kontynuacją i wpisywać się będzie w projekt realizowany obecnie. W dniu 05 lipca 2023r w Warszawie w obecności Pana Andrzeja Śliwki podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych podpisane zostało Porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Pasłęk”. Projekt realizowany będzie w ramach „Programu Inwestycji Dworcowych PKP S.A. na lata 2016-2023” przez Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Gminę Pasłęk. Celem zawartego porozumienia było określenie zakresu i zasad współpracy stron przy realizacji inwestycji. W oparciu o wyżej wymienione porozumienie PKP S.A. podejmie działania mające na celu przeprowadzenie prac przygotowawczych i projektowych uwzględniających potrzeby Gminy Pasłęk. Powierzchnia jaką będzie dzierżawiła od PKP Gmina w obiekcie dworca to około 521 m2. Na terenie dworca po jego przebudowie będzie miało Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców, którzy w jednym miejscu będą mogli uzyskać pomoc w załatwieniu swoich spraw społecznych, realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku. Innowacyjną formą będzie stworzenie międzypokoleniowego centrum społecznego, na które będą składały się: świetlica środowiskowa dla dzieci oraz dzienny dom pobytu dla osób starszych.

Informuję jednocześnie, że w dniu 15.09.2023r podpisana została umowa między PKP, a firmą MAPLE sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej, projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Pasłęk”. Wartość umowy wynosi 396.000,00 zł. Termin realizacji dokumentacji projektowa określono do 62 tygodni od podpisania umowy, nadzór autorski – do 112 tygodni od daty odebrania dokumentacji projektowej (do 174 tygodni od daty podpisania umowy).

Opracował Rafał Skalij.


belka_duża_slider_(1) W dniu 07.11.2023r. została podpisana umowa z panem Piotrem Koroblewskim prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą: CORCAD Sp. z o.o. ul. Dębowa 1, kod 14-400 Pasłęk, REGON: 520900400, NIP 5783151863, na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na następujące zadania: „Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku”, wraz z załącznikami, tj. opiniami, ekspertyzami, decyzjami, porozumieniami, zgodami, wraz z uzyskaniem ostateczności decyzji pozwolenie na budowę lub (Zaświadczenie o braku sprzeciwu do wniosku w sprawie zgłoszenia robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę), łącznie z postanowieniem w sprawie wyłączenia z produkcji rolnej, jeżeli takowe jest wymagane. Projektant zobowiązuje się do uwzględnienia uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej. Termin realizacji do dnia 31.05.2024r. Wartość kontraktu 154 980,00 zł.

W dniu 12 lutego 2024r. Gmina Pasłęk uzgodniła koncepcję funkcjonalno-użytkową pomieszczeń znajdujących się na dworcu kolejowym w Pasłęku przeznaczonych na użytek Gminy Pasłęk. Przypomnę, że w dniu 5 lipca 2023r w Warszawie podpisane zostało Porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Pasłęk”. Projekt realizowany będzie w ramach „Programu Inwestycji Dworcowych PKP S.A. na lata 2016-2023” przez Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie. Celem zawartego porozumienia jest określenie zakresu i zasad współpracy stron przy realizacji inwestycji. Na terenie dworca po jego przebudowie zaplanowano powstanie Centrum Usług Społecznych, które odpowiedzialne będzie za udzielanie mieszkańcom pomocy w załatwieniu swoich spraw społecznych.

 

Opracował : Rafał Skalij.


belka_duża_slider_(1) 

W dniu 12-02-2024r. Gmina Pasłęk uzgodniła koncepcję funkcjonalno - użytkową pomieszczeń dla JST na dworcu kolejowym Pasłęk przeznaczonych na użytek Gminy Pasłęk. 


 belka_duża_slider_(1)