Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2021

Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka - dojazd do pól.

Projektant: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, Elbląg. Umowa: z dnia 06-05-2019 r. koniec do 30-11-2020r. Kwota 29 889,00 zł.

      W celu wykonania przedmiotu opracowania konieczne jest wykonanie robót budowlanych drogowych poprzez:

- remont – naprawa konserwacyjna istniejących przepustów pod koroną drogi,

 - remont – naprawa konserwacyjna istniejących przepustów pod zjazdami,

 - umocnienie skarp rowów,

 - remont – naprawa konserwacyjna studni drenażowych,

 - odmulenie i przywrócenie drożności rowów przydrożnych,

 - odkrzaczenie rowów,

 - wykonanie elementów kanalizacji deszczowej,

 - wykonanie nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie pobocza z kamiennego kruszywa łamanego,

- wykonanie na wiązań do istniejących nawierzchni,

- wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne)

            Sytuacja:

-         jezdnia o nawierzchni bitumicznej, szerokość 3,50 m,

-         trzy mijanki o szerokości 1,50 m,

-         21 poszerzeń o szerokości 1,00 m w obrębie istniejących zjazdów,

-         pobocze i nawiązania do istniejących nawierzchni z kamiennego kruszywa    łamanego,

Łączna długość remontowanej drogi wynosi 955,00 m.

Opracował: Rafał Skalij.


W dniu 10-06-2021r ogłoszony został przetarg w trybie podstawowym w celu  wyłonienia wykonawcy robót, termin składania ofert
upływa w dniu 25-06-2021r. Na ogłoszony przetarg  na realizację zadania jw., w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Ceny
ofert kształtowały się od najniższej  1 257 990,29 zł do najwyższej 1 598 199,77 zł brutto. Najkorzystniejszą ofertę złożyło
Konsorcjum firm: Lider -Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA Ryszard Zieja z siedzibą w Łomży przy ul.Fabrycznej 6 oraz
Partner- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wojciech Zieja z siedzibą w Ostródzie przy ul.1 Dywizji 2. Koszt robót

budowlanych wyniesie 1 257 990,29 zł. W dniu 20 lipca 2021 została podpisana umowa na realizację zadania z Konsorcjum firm:
Lider -Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA Ryszard Zieja z siedzibą w Łomży przy ul.Fabrycznej 6 oraz Partner- Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Wojciech Zieja z siedzibą w Ostródzie przy ul.1 Dywizji 2. Termin wykonania robót zgodnie z umową upływa w dniu
20.12.2021r. W dniu 20.07.2021r. przekazano komisyjnie plac budowy i wprowadzono na budowę wykonawcę.

W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokość 3,50 m, trzy mijanki i poszerzenia  w obrębie istniejących zjazdów. 
Pobocza wykonane zostaną z kamiennego kruszywa  łamanego. W ramach zadania nastąpi odmulenie i przywrócenie drożności rowów przydrożnych,
w tym 
ich odkrzaczenie, naprawa przepustów pod zjazdami, wzmocnienie skarp, konserwacja studni drenażowych. Wykonanie  zostanie oznakowanie poziome, 
pionowe  oraz elementy bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne). Łączna długość remontowanej drogi wynosi 955,00 m. Jest to trzeci i końcowy  odcinek
remontowanej drogi.  W roku 2018 za cenę 358 080,49 zł  wykonano 
remont, w tym nawierzchnię asfaltową na odcinku  500m. W roku 2019 wykonano 
nawierzchnię asfaltową na kolejnym odcinku 495 m za cenę 324 462,40 zł.

Opracował: Rafał Skalij


 

W dniu 17.12.2021.r. został podpisany protokół końcowego odbioru robót wykonanych przez konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ‘ ZIEJA” Ryszard Zieja, 18-400 Łomża ul. Fabryczna 9, Partner  - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wojciech Zieja, 14-100 Ostróda, ul. 1 Dywizji 2, na podstawie umowy z dnia 20-07-2021r. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową wyniósł 1 257 990,29 zł. Nadzór inwestorski – koszt 39 360,00 zł. Koszt dokumentacji – 29 889,00 zł. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,5m i dł. 955,00 m.

Opracował : Rafał Skalij.