Miasto i Gmina Pasłęk

Józef Włodarski

Józef WłodarskiPan Józef Włodarski urodził się 30 czerwca 1950 r. w Bornicach pow. Susz. W Pasłęku mieszka od 1956 roku i stale utrzymuje żywe kontakty ze społecznością tego miasta. W 1969 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Grunwaldu w Pasłęku. W 1970 r. podjął studia na Uniwersytecie Gdańskim i w 1975 r. uzyskał stopień magistra historii. W trakcie studiów brał udział w pracach Koła Naukowego Historyków (sekcja epigrafiki sakralnej) i razem z kolegą ze studiów pasłęczaninem Sławomirem Sadowskim podjął badania nad przeszłością miasta Pasłęka korzystając z pomocy nieżyjącego pasłęckiego księdza proboszcza – historyka Kazimierza Cyganka. W latach 1976-1989 pracował w Ochotniczym Hufcu Pracy przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Pasłęku. W 1986 r. w trybie zaocznym obronił dysertację doktorską na Uniwersytecie Gdańskim.  W 1989 r. wygrał konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, a w 1994 r. zaproponowano mu przejście na podobne stanowisko w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a od 2005 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Jest autorem artykułów o treści historycznej popularyzujących historię Pasłęka, publikowanych zarówno w periodykach naukowych (np. Rocznik Elbląski, Komunikaty Warmińsko-Mazurskie), jak i czasopismach (Wiadomości Elbląskie, Dziennik Bałtycki, Dziennik Elbląski, Głos Pasłęka, Tęcza). Razem z byłym pasłęckim proboszczem ks. dr Wiesławem Rodzewiczem opublikował trzy książki o tematyce historycznej dotyczącej Pasłęka, które utorowały drogę przyszłej monografii miasta (Pasłęk. Wędrówki po przeszłości – 1993 r.; Pasłęk. Spotkania z historią i legendą – 1996 r. ; Pasłęk 700-lecie. Ludzie – Religia – Historia – 1998 r.). Współpraca naukowa z drem Wiesławem Śniecikowskim zaowocowała takimi publikacjami jak: Pasłęk – Itzehoe X lat współpracy (współautor Paweł Troszyński) – Gdańsk 2000 r. i Tajemnice zamku w Pasłęku - Gdańsk 2009 r. Największym wyzwaniem w dokumentowaniu historii Pasłęka było przygotowanie przez zespół autorski (w skład którego wchodzili, obok naukowców – profesjonalistów, pasłęczanie zajmujący się badaniami dziejów własnego miasta) monumentalnej monografii miasta Pasłęka na Jubileusz 700-lecia lokacji. Zadaniu temu podołano dzięki pracy dra Józefa Włodarskiego, który zajął się redakcją naukową monografii Pasłęka. Wydana w 1997 r., licząca 707 stron monografia Pasłęka pt. „Pasłęk. Z dziejów miasta i okolic 1297-1997” uświetniła obchody 700-lecia Pasłęka. Dużym zainteresowaniem wydawców w kraju i za granicą cieszył się duży artykuł naukowy prof. Józefa Włodarskiego „Stosunek Armii Czerwonej i polskich organów bezpieczeństwa do ludności niemieckiej i polskiej na obszarze powiatu pasłęckiego w latach 1945-1947”.

Brał udział w przygotowaniu międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencji naukowych zorganizowanych w Pasłęku, poświęconych samorządności, staraniom władz Pasłęka o powiat pasłęcki, 700 leciu miasta, Bursztynowej Komnacie oraz ochronie pasłęckich zabytków. Były to ważne przedsięwzięcia promujące Pasłęk. Wspomniane konferencje odbiły się szerokim echem w mediach i doczekały się kilku wydawnictw pokonferencyjnych (z których dwa redagował i był współautorem J. Włodarski: Samorząd powiatowy w świetle reformy terytorialnej kraju- Gdańsk 1996 r. i Bursztynowa komnata. Fakty i mity – Gdańsk 1997).

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku (od 1977 r.) Pan Józef Włodarski popularyzował w Pasłęku dalekowschodnie sztuki walki w ramach Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Kosmos”. Jest prekursorem ruchu karate shotokan i karate kyokushinkai w Pasłęku (na bazie którego powstał później kick-boxing, którego sukcesy rozsławiły Pasłęk w kraju i za granicą). Wielu zasłużonych mistrzów, instruktorów i sędziów klasy międzynarodowej to wychowankowie Pana Józefa Włodarskiego. Publikował on wiele artykułów na ten temat w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, a następnie zaczął studiować chińskie sztuki walki. Jest posiadaczem czarnego pasa. Duża w tym zasługa Pana Józefa Włodarskiego, że w Pasłęku kilkunastu ludzi posiada pas mistrzowski.

Pracował w kilku komisjach powołanych przez Radę Miejską w Pasłęku, np. ds. nazewnictwa ulic (był inicjatorem nadania nazwy ulicy ks. Kazimierza Cyganka, który był pierwszym polskim kronikarzem miasta Pasłęka). Brał też udział w pracach zespołu ds. przygotowania obchodów 700-lecia Pasłęka i komisji ds. obchodów 60-lecia L.O. w Pasłęku. Współpracował z Towarzystwem Pomocy L.O. w Pasłęku, które organizowało spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni, w tym UG.

Brał udział w spotkaniach z delegacjami miast partnerskich Pasłęka – Itzehoe i La Couronne i uczestniczył w wielu innych imprezach, wyjazdach, spotkaniach, konferencjach, konkursach w Pasłęku reprezentując i wspierając swoje miasto Pasłęk - swoją „małą ojczyznę”.

Pracując na Uniwersytecie Gdańskim pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji:
  • 2003-2005 r. - Prodziekan ds. Studentów i Kształcenia Wydziału Filologiczno – Historycznego UG,
  • 2003-2005 r. - Przewodniczący Senackiej Komisji Kształcenia UG,
  • 2003-2005 r. - Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UG,
  • 2005-2008 r. - Dziekan Wydziału Filologiczno – Historycznego UG,
  • 2008-2012 r. - Prorektor ds Studenckich UG.


W 2010 roku został wybrany na drugą kadencję Przewodniczącym Rady Naukowej Muzeum Narodowego w Gdańsku i również w 2010 r. został wybrany na drugą kadencję Wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej UG NSZZ „Solidarność”. Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji naukowych (Polska, Niemcy, Chiny, Dania).

Pomimo wielu zajęć, stale współpracuje z pasłęckim samorządem, pasłęckimi instytucjami, w tym z Biblioteką Publiczną w Pasłęku. Z inicjatywy prof. J. Włodarskiego w wyniku zawartego porozumienia pomiędzy UG a pasłęcką biblioteką, ze zbiorów dubletów i egzemplarzy obowiązkowych przekazano do Biblioteki Publicznej w Pasłęku szereg nowych wydawnictw z Biblioteki Głównej UG.

Honorowy obywatel Miasta i Gminy Pasłęk od 27 maja 2011 roku.