Niniejszym informuję, że w dniu 27 listopada 2015 roku (piątek) o godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2014-2018, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji. 

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 1. Wybór sekretarza obrad. 

 1. Przyjęcie porządku obrad. 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 2. Wręczenie nagród laureatom Gminnej Ligi Piłki Nożnej.

 3. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym. 

 1. Interpelacje i zapytania radnych. 

 1. Zapytania i wnioski sołtysów.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2015-2020.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2015 budżetu Gminy Pasłęk.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pasłęku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Pasłęk.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2016.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części Pasłęka.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Pasłęka.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Pasłęka.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Pasłęka.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 15. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów. 

 1. Sprawy różne.

 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Edward Skalij