Informacja o   inwestycjach realizowanych w latach 2007 -20081.„Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku przy ul.  Jagiełły”(2006-2008)
Zadanie dotyczyło remontu i nadbudowy istniejącej sali sportowej oraz dobudowy dwukondygnacyjnego zaplecza o pow. użytkowej 1247,8 m².
W dobudowywanym zapleczu wykonane zostały: siłownia (91,30 m²), mała sala gimnastyczna (144,80m²), szatnie, sanitariaty oraz  pomieszczenie nauczyciela w-f  i magazyny. Umowę z wykonawcą robót podpisano dnia 17.07.2007r. z terminem zakończenia prac 31.08.2008r.
Prace budowlane zostały rozpoczęte dnia 1.08. 2007r.   Wykonawca robót,  firma  LB Sp. z o. o. ul. Pstrowskiego 24  w Olsztynie zgłosiła zakończenie robót przed planowanym terminem ich zakończenia, określonym w umowie. Protokolarne odebranie robót nastąpiło dnia   25.08.2008 r.
Koszt robót budowlanych wraz z robotami dodatkowymi wyniósł 3 543 7611,25 zł

2. Zabezpieczenie konstrukcyjne ocalałych fragmentów murów  obronnych - baszty umiejscowionej we wschodniej części murów obronnych Starego Miasta w Pasłęku”(2007)
Zaplanowane prace  miały  na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu, zabezpieczenie  zabytku  przed zniszczeniem i zapewnienie bezpieczeństwa w jego otoczeniu, jak również  poprawę estetyki.        
Dnia 30 maja 2007 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót, którym była  firma „SADEL” z Nowego Dworu Gdańskiego.
Zakres   prac   obejmował  część   murów  obronnych  na  odcinku    22,50   m   przy ul. Chodkiewicza w Pasłęku, które  w części ocalałej poddane zostały zabezpieczeniu i renowacji, w tym  na odcinku 5,70 m odbudowywano   fragment   murów w  celu zachowania  ciągłości  istniejącej budowli.
W dniu 6 grudnia 2007r.  nastąpił  odbiór prac budowlano-konserwatorskich przy udziale  przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie  Delegatura w Elblągu.
Łączne koszty finansowe wyniosły  243,4 tys zł  (brutto).
Zadanie realizowane było z udziałem środków finansowych  w wysokości  115 000,00 zł  pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego ”Dziedzictwo Kulturowe” priorytet 1 ”Rewaloryzacja zabytków ruchomych i nieruchomych”.
    
3.zadanie:„Budowa wodociągu w Borzynowie”(2007-2008)
Zadanie dotyczy budowy  sieci wodociągowej PE 160 i PE 110  o długości 5 750 m,
46 szt przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w Borzynowie o łącznej długości  4 287 m, budowy  dwóch stacji kontenerowych  podnoszenia ciśnienia wody: w miejscowości Leszczyna na  działce  nr 28/4( w miejscu istniejącego obiektu ) oraz w Borzynowie  na działce nr 139( w miejscu skrzyżowania z drogą gminną dz. nr 160).
Wykonawcą robót jest firma ELTOR Spółka Akcyjna ul.30 Stycznia 50 w Tczewie. Koszt robót zgodnie z umową zawartą dnia 23.04.2008r. wynosi -  867 518,72 zł (brutto).Termin zakończenia zadania to 30.06.2009 r.
   
4.zadanie:Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  do miejscowości Gołąbki (2007-2008)
W ramach zadania przewiduje się budowę 23 przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Gołąbkach, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do  pola namiotowego przy zbiorniku  Zakrzewko II. Wykonana będzie pompownia ścieków oraz kanalizacja sanitarna  odprowadzająca ścieki z budynków mieszkalnych przy ul. Partyzantów. Do miejscowości Kupin doprowadzone zostaną sieci wodociągowa i kanalizacyjna bez przyłączy. Obiekt rekreacyjny przy jeziorku i nowobudowany budynek z ziemi  zostaną włączone do kanalizacji miejskiej. Łącznie w ramach zadania zostanie wybudowane 2 836 m sieci wodociągowej z rur PE Ø90-Ø110 i 999,40 m przyłączy wodociągowych, 2 997,6 m sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i 1672,10 m kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami szt. 30. Dla prawidłowego funkcjonowania sieci zaprojektowano budowę 4  szt. strefowych  pompowni ścieków  oraz 3 szt. przydomowych pompowni ścieków. Dla uzyskania właściwego ciśnienia wody  niezbędne jest wybudowanie stacji podnoszenia ciśnienia przed  miejscowością Gołąbki.
Na ogłoszony przetarg nieograniczony na  realizację zadania w dniu 7.08.2008 r. wpłynęło pięć ofert:
- Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Spółka z o.o., ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn i Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę
   WODROL-OLSZTYN w Dywitach Spółka z o.o., ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity za cenę:2.039.868,97zł brutto,
- ELTOR Spółka Akcyjna, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 50 za cenę:1.499.303,93zł brutto
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „MEK-KAN” Spółka z o. o. , 86-300 Grudziądz, ul. Ossowskiego 26 za cenę: 1.526.552,11zł brutto,
- Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych „EKOMEL” Spółka z o.o., ul. Kopernika 8A, 14-100 Ostróda  za cenę:1.650.643,31 zł brutto,
- Zakład Handlowo Usługowy Zdzisław Tobiasz, ul. Sierakowskiego 1, 14-300 Morąg za cenę:2.706.692,00 zł brutto.
Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy ELTOR S. A. w  Tczewie. W dniu 27.08.2008 r. została podpisana umowa  z firmą  ELTOR Spółka Akcyjna ul. 30 Stycznia 50 83-110 Tczew, na realizację zadania.  Koszt zadania zgodnie z umową wyniesie 1.499.303,93zł brutto.  Termin wykonania do 31.07.2009 r.

5.zadanie:przebudowa ulicy Kusocińskiego ( 2008)
Zadanie dotyczyło budowy jezdni o szerokości 6,00 m  z asfaltobetonu na odcinku 384 m, budowy chodnika o szerokości 2,00 m wraz z zjazdami z kostki polbruku, przebudowy sieci  wodociągowej na odcinku 412 m, modernizacji oświetlenia ulicznego oraz budowy  boiska  z placem zabaw o łącznej powierzchni 686,5 m².
Na  ogłoszony  przetarg nieograniczony na wykonawstwo w dniu 10.06.2008 r. wpłynęły 2 oferty:
Oferta nr 1 - Konsorcjum firm:Przedsiębiorstwo Drogowe”BAZALT” Zbigniew Hrynkiewicz,Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych  w Pasłęku – jednostka operatorska Sp. z o.o., Instalatorstwo Elektryczne Zygmunt Reszka  82-400 Sztum ul.Jagiełły 47a za cenę  1 098 714,26 zł brutto,
Oferta nr 2 – Warmińsko  -   Mazurskie   Przedsiębiorstwo    Drogowe    Sp.   z   o.o.  Gutkowo 49 11-041Olsztyn  za cenę  1 037 730,26 zł brutto.
Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2 W-MPD Sp. z o.o. w Gutkowie.
Dnia 25 czerwca 2008 r. podpisana została umowa na przebudowę ul.Kusocińskiego. Termin zakończenia robót zgodnie z umową przypadał na dzień 30.10.2008 r.
Wykonawca  zakończenie prac zgłosił dnia 30.09.2008r.Protokolarne odebranie robót nastąpiło dnia 9.10.2008r.Koszt zadania wyniósł 1 058 tys.zł 

6.zadanie: budowa wodociągu do miejscowości Rogowo (2007-2008)
Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej z rur PE 160 z miejscowości Aniołowo do Rogowa wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania. Wykonawcą prac projektowych  jest Przedsiębiorstwo ELPROJEKT Sp. z o.o. w Elblągu ul. Junaków 3.
Zgodnie z umową termin zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę  upływa dnia 28 lutego 2009 r.

7.Dokumentacja i budowa wodociągu  Surowe- Nowy Cieszyn – Sałkowice  wraz z przyłączami 2006 – 2007r.
W/w zadanie inwestycyjne było realizowane  w latach 2006 – 2007r.Wykonawcą inwestycji była Firma – ELTOR SA z Gdańska. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił dnia 28 czerwca 2007r.                                                              
Zadanie  było wykonywane w dwóch etapach  jako :
1. budowa wodociągu z przyłączami Surowe – Sałkowice, w następującym        
   zakresie rzeczowym:
 - budowa sieci wodociągowej - PE fi 160mm dł.3.260,54 m
 - budowa sieci wodociągowej - PE fi 125mm dł.3.407,00 m
 - przyłącza wodociągowe - PE fi 50mm dł. 285,89 m
 - przyłącza wodociągowe - PE fi 40mm dł. 581,62 m
 - przyłącza wodociągowe - PE fi 32mm dł. 161,75 m
   Ogółem  wybudowano  sieci: 6.667,54 m
   a   przyłączy:  1.029,26 m
W miejscowości Sałkowice  podłączono do wybudowanej sieci wodociągowej 24 gospodarstwa  domowe.
2.budowa wodociągu z przyłączami Sałkowice – Nowy Cieszyn ,
  w następującym zakresie rzeczowym :
 - budowa  sieci wodociągowej- PE fi 125 mm dł. 4.010 m
 - przyłącza wodociągowe - PE fi  50 mm dł. 100 m
 - przyłącza wodociągowe - PE fi  40 mm dł. 492 m
 - przyłącza wodociągowe - PE fi  32 mm dł. 62 m
  Ogółem  wybudowano  sieci: 4.010 m 
a   przyłączy: 654 m
W miejscowości Nowy Cieszyn podłączono do wybudowanej sieci 8 gospodarstw domowych.
OGÓŁEM na całe zadanie  składa się wybudowanie :
- sieci wodociągowej - PE fi 125 i fi 160 mm o dł. 10.677,54 m
- przyłączy wodociągowych PE fi 50,40,32mm o dł.  1.683,36 m
razem: 12.360,90 m   
Łączne koszty finansowe inwestycji wyniosły w latach 2005 – 2006 – 2007: 1.319.167,30 zł
w  tym:
rok 2005: 54.900,00 zł,
rok 2006: 280.567,09 zł,
rok 2007: 983.700,21 zł,
razem 2006 – 2007: 1.264.267,30 zł
Koszty te obejmowały:
- opracowanie projektu budowlanego,wykonawstwo,nadzór inwestorski i autorski oraz opłaty inwestora / energetyka ,umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych ,kolizje/

8.Ulica Słoneczna w Pasłęku.(2008)
Dnia 11.07.2008 roku została podpisana umowa na budowę ul. Słonecznej w Pasłęku z Dzierzgońskim Konsorcjum Budowlanym Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierzgoniu.
Wartość przedmiotu umowy w robotach budowlanych wynosi 382.344,00zł,  Zakres rzeczowy inwestycji obejmował  wykonanie:
- jezdni z polbruku o szerokości 5m i dł. 206,00m,
- chodnika z polbruku o szerokości 1,50m i dł. 206,00m,
- wjazdów z polbruku 8 szt.,
- odwodnienia powierzchniowego ulicy,
- oświetlenia zewnętrznego wzdłuż ulicy.
Roboty zostały zakończone 30.09.2008r.,a odebrane protokółem odbioru końcowego dnia 07.10.2008r.

9.Przebudowa ul. Kolonia Robotnicza w Pasłęku.(2008)
Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu nieograniczonym było:Przedsiębiorstwo Drogowe „Bazalt” Zbigniew Hrynkiewicz, 82-400 Sztum ul.Jagiełły 47a, z którym została podpisana umowa dnia 16.07.2008r. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wyniosła: 1.195.860,37zł.Ulica zostanie wybudowana do 30 października 2008 roku.
Zakres rzeczowy inwestycji to:
- wybudowanie ulicy z kostki polbruk o dł. 790m, w tym:
ciągi pieszo – jezdne - 352m,
jezdnia - 438m,
chodniki - 438m.
Ulica ograniczona została krawężnikami betonowymi.
- uzupełniono kanalizację deszczową – w nowe wpusty uliczne, nowe przykanaliki z rur PCV fi 200mm, studni rewizyjne,
- wykonano parkingi – szt. 4 na łącznie 26 miejsc postojowych,
- wykonano sieć telekomunikacyjną w zakresie:
- przebudowano sieć Telekomunikacji Polskiej i sieć Dialog o  dł. 192m,
- studzienki telekomunikacyjne – szt. 5,
- przebudowano sieci elektroenergetyczne napowietrzne 50m i podziemne 154m.
Dokonano wymiany istniejących, wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na oprawy sodowe  oraz  przewody zasilające oprawy. Odbiór zadania odbył się 14.11.2008 r.

10.Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku.
Dnia 21  sierpnia 2007r. została zawarta umowa na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego uzbrojenia terenu jw.z terminem zakończenia tj. uzyskania pozwolenia na budowę do 20.06.2008r. Dokumentacja została wykonana w terminie.
Uzbrojenia jw. obejmuje rejon ulic: Jaworowa, Dębowa, Brzozowa, Wiśniowa i Spacerowa w pełnym zakresie.
Dnia 12.08.2008r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert na budowę terenu. Zostały złożone trzy oferty. Została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego „Melkan” z Grudziądza.
Zakres rzeczowy inwestycji to budowa:
- kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic nieruchomości o dł. ogółem 1.695m wraz z pompownią ścieków i jej zasileniem energetycznym,
- sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości o dł. 1.705m,
- kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami o dł. 1.463m do granic nieruchomości,
Inwestycja nie została rozpoczęta w 2008 r. z uwagi na trwające procedury odwoławcze przetargowe.

11.Stacja Uzdatniania Wody w Surowie.
Dnia 25 lipca 2008r. została  podpisana Umowa na wykonanie modernizacji /remontu  stacji uzdatniania wody w Surowie z  KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. w Warszawie, na kwotę brutto 1.942.260,51zł.
Zakres rzeczowy wykonania  modernizacji – remontu SUW obejmuje:
- wymianę wszystkich istniejących urządzeń i rurociągów technologiczno - sanitarnych w zakresie uzyskania wody o właściwych parametrach wraz z całym opomiarowaniem, remontem rozdzielni i całej instalacji elektrycznej,
- wykonanie nowej obudowy naziemnej studni nr 4 z opomiarowaniem i uzbrojeniem wraz z obudową nowo wykonanego otworu – studni nr 5 i połączenie ich z istniejącym wodociągiem,
- wykonanie remontu budynku SUW w zakresie budowlanym wraz z  ogrodzeniem stacji i terenu studni.
Termin zakończenia wszystkich prac do dnia 31.07.2009 roku.

12. Budowa wodociągu i kanalizacji w Kroninie gm. Pasłęk.
Dnia 15 maja 2008r. została zawarta Umowa na wykonanie:” Dokumentacji projektowej na budowę  wodociągu i kanalizacji w Kroninie”, z terminem wykonania do dnia 20.02.2009r. tj. uzyskania pozwolenie na budowę .
Wartość należności za wykonanie dokumentacji projektowej wynosi brutto 145.180,00zł
Zakres rzeczowy inwestycji wchodzi w zaprojektowanie:
- sieci wodociągowej wraz z przyłączami: od Zielonki Pasłęckiej przez  Wójtowiznę ,Kronin   i  Tulno,
- Kanalizacji sanitarnej we wsi Kronin,
- Przyłączy  kanalizacji  sanitarnej w Kroninie,
- Oczyszczalni ścieków w Kroninie.

13.Przebudowa ulicy Krzywej.
Na ogłoszony przetarg nieograniczony wpłynęły cztery oferty:
1.Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Braniewa – cena 756 761,83
2.Przedsiębiorstwa Drogowego ,,BAZALT” Zbigniew Hryniewicz ze Sztumu - cena 591 507,86 zł
3.Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z/s w Nowinie- cena 629 662,47
4.Konsorcjum w ramach, którego działają:
- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg, Mostów i Robót Inżynieryjnych ,,Budromost”  spółka z o.o. z siedziba w Górce
- Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „DRO-BUD”  k/ Ostródy z siedzibą w Morągu-, cena 511 576,35
Wykonawcą tego zadania zostało Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg, Mostów i Robót Inżynieryjnych „Budromost” spółka z o.o. z siedzibą w Górce k/ Ostródy; Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane „DRO-BUD” z siedzibą w Morągu. Oferta została wybrana na podstawie najniższej ceny.
W dniu 25 kwietnia 2007 r. został przekazany plac budowy. Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia. Prace przebiegały bezproblemowo, na uwagę zasługuje wyrozumiałość mieszkańców w występujących utrudnieniach w związku z realizacją zadania.
Zakres inwestycji obejmował:
- wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości od 1,5 m do 2,0m,
- wykonanie wjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm do każdej posesji,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu tzn. znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze oraz montaż progu   zwalniającego.
Zadanie zostało zakończone 31 sierpnia 2007 r.
Całkowita wartość zadania zamknęła się w kwocie  529 190,95 zł.

14.Remont i modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego we wsi Drulity. (2007)
W dniu 27 lutego 2007 roku  została podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. W przetargu wzięły udział 2 firmy. Przetarg wygrała Firma z Elbląga , która zaoferowała za wykonanie zadania najniższą cenę tj. 198 990,54 PLN. W miesiącu kwietniu Wykonawca robót  przystąpił do realizacji zadania.
Zakres robót obejmował:
- wykonanie płyty boiska do  grania w piłkę nożną,
- wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej do gry w kosza.
- wykonanie ogrodzenia całego boiska,
- wykonanie chodników i placu z kostki betonowej,
- ustawienie ławek, huśtawek i innych urządzeń do zabawy dla dzieci.
Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 30 września 2007 roku i został dotrzymany. Wartość zadania zamknęła się kwotą w wysokości  200.990,54 zł.
Zadanie było dofinansowane ze środków UE w wysokości 131.992,00 zł.

15.Wiaty przystankowe.
Założeniem budżetu na 2007 rok było wykonanie 5 wiat przystankowych. Z uwagi na pilną potrzebę wykonania dodatkowych wiat przystankowych w miejscowościach Nowe Kusy i Rogajny wykonano 7 sztuk. Są to wiaty Typu Atena. Zostały ustawione w miejscowościach j.n.:
1. Nowe Kusy.
2. Rogajny.
3. Krosienko.
4. Łukszty.
5. Kawki.
6. Anglity.
7. Marzewo.
Zadanie zostało zrealizowane.
Wartość zadania zamknęła się kwotą w wysokości 29 116,99 PLN.

16.Budowa nawierzchni ulicy Różanej w Pasłęku.(2007)
W dniu 31 maja 2007 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych przedmiotowego zadania.
Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Była to Firma „ KAZ- BUD” Kazimierz Ławrecki z siedzibą w miejscowości Olszewik, który za wykonanie zadania dał najniższą cenę tj. 91.766,22 PLN brutto. Wykonawca przystąpił do robót w drugiej połowie czerwca. Termin zakończenia został ustalony na dzień 26 lipca 2007 roku i został dotrzymany. Wartość zadania zamknęła się kwotą w wysokości 96 405,17 PLN. Został wykonany ciąg pieszo - jezdny na odcinku 100 m. Nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego na tz. niesorcie. Zakres robót obejmował wykonanie wpustów ulicznych w ilości 2 szt. oraz wjazdów do każdej posesji.

17.Budowa ulicy Firmowej w Pasłęku w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.(2007-2008)
W dniu 5 listopada 2007 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ulicy Firmowej w Pasłęku.” Wykonawca Firma „ BAZALT” Zbigniew Hrynkiewicz z siedzibą w Sztumie został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość kontraktu opiewała  na kwotę 296.842,58 PLN.
Zakres robót obejmował wykonanie drogi i skrzyżowania z drogą powiatową na odcinku 57 m wraz z pełną infrastrukturą.
Odbiór zadania nastąpił dnia 7.05.2008r.


18.Przebudowa Placu św. Wojciecha.
W dniu 4 lipca dokonano wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę Placu Św. Wojciecha w Pasłęku. W przetargu uczestniczyło czterech oferentów. Ceny oferowane za wykonanie tego zadania kształtowały się w przedziale od 2.195.349,75 do 3.406.455,09 zł.  Wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowe “BAZALT” Zbigniew Hrynkiewicz, ul. Jagiełły 47a, 82-400 Sztum.
Przebudowa Placu Św. Wojciecha  w  Pasłęku obejmowała następujący zakres robót:
a) przebudowa drogi dojazdowej do placu
b) przebudowa parkingu,
c) przebudowa chodnika,
d) uzupełnienie odwodnienia,                             
e )wymiana oświetlenia zewnętrznego, 26 latarni
f) iluminacja zamku  i ratusza
Zestawienie powierzchni  
- droga - 2600,00 m2      
- chodnik- 1300,00 m2         
- parking - 1100,00 m2  
- oświetlenie - 760,00 m         
W dniu 20 lipca 2007 roku został przekazany plac budowy dla wykonawcy. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania. Prace przebiegały bezproblemowo i zgodnie z harmonogramem. Odbiór zadania nastąpił dnia 12.06.2008r. Koszt zadania zgodnie z umową wyniósł  2195 349,775 zł.

19.Budowa wodociągu Kawki – Bądy- Dawidy(2007-2008)
W dniu 13 sierpnia 2007 roku została podpisana umowa z wykonawcą zadania , który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe – Handlowe „ MELKAN” z siedzibą w Grudziądzu. Rozpoczęcie robót nastąpiło w miesiącu sierpniu 2007r., natomiast zakończenie robót zgodnie z umową ustalono na dzień 31 lipca 2008 roku. Prace przebiegały bezproblemowo pomimo trudnych warunków pogodowych. Odbiór zadania nastapił dnia 11.06.2008r.
Przedmiotowy zakres obejmował :
- budowę sieci wodociągowej z rur PE średnicy 125 i 110 mm dla miejscowości Bądy, Stegny Kolonia, Dawidy,
- budowę przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w tych miejscowościach w ilości 27 sztuk,
- budowę dwóch kontenerowych stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Stegny i Kawki.
Łączna długość sieci – 6311,9 m. Łączna długość przyłączy – 1862,4 m.
Całkowita wartość zadania wyniosła  780 tysięcy.