Lodowisko - BIAŁY ORLIK zlokalizowane jest przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku (ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk).


Od dnia 1 marca 2012 roku lodowisko "Biały Orlik" jest nieczynne.


GODZINY OTWARCIA


Lodowisko jest czynne w godzinach:

dni powszednie od 16:00 do 20:00,
soboty, niedziele od 11:00 do 20:00 (przerwa techniczna 14.00-16.00).

OPŁATY

Zgodnie z uchwałą nr XIII/122/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 grudnia 2011 r. wysokość opłat za korzystanie z lodowiska „Biały Orlik” przedstawia się następująco:

Opłaty za korzystanie z tafli lodowiska:

1) 3 zł brutto za 45 minut od osoby dorosłej powyżej 18 roku życia,
2) 1 zł brutto za 45 minut od dziecka do lat 10,
3) 2 zł brutto za 45 minut od osoby dorosłej będącej opiekunem dziecka do lat 10,
4) 2 zł brutto za 45 minut od młodzieży szkolnej i studentów do 25 roku życia, za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Opłaty za usługi na terenie lodowiska:

1) wypożyczenie łyżew – 2 zł brutto za jedną parę na 1 godzinę,
2) ostrzenie łyżew – 3 zł brutto za jedną parę łyżew.

 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA „BIAŁY ORLIK” W PASŁĘKU POZA CZASEM ZAJĘĆ SZKOLNYCH

 


§ 1

Właścicielem lodowiska, zwanego w dalszej treści regulaminu „obiektem”, jest gmina Pasłęk, a administratorem obiektu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku.


§ 2

1.    Lodowisko jest obiektem powszechnie dostępnym, za odpłatnością.
2.    Stawki odpłatności za korzystanie z lodowiska określa cennik uchwalony przez Radę Miejską w Pasłęku.

§ 3

1.    Terminy i godziny korzystania z lodowiska ustala administrator, w formie harmonogramu, który umieszcza przy wejściu do obiektu.
2.    Właściciel lodowiska zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z powodu:
a)  niekorzystnych warunków atmosferycznych,
b)  awarii urządzeń lodowiska,
c) potrzeby wykonania prac związanych z właściwą eksploatacją lodowiska,
d) organizacji imprez zamkniętych na lodowisku,
e) innych ważnych przyczyn.


§ 4

1.    Użytkownikami lodowiska mogą być osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
2.    Dzieci do lat 10 mogą przebywać na tafli lodowiska tylko pod opieką osoby dorosłej.
3.    Zaleca się, aby dzieci posiadały kaski ochronne.


§ 5

1.    Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować  do kontroli.
2.    Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko na czas jednej jednostki czasowej wynoszącej 45 minut, a jego zakup jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu lodowiska.
3.    Z tafli lodowiska mogą korzystać tylko osoby posiadające buty z łyżwami.
4.    Wstęp na lodowisko następuje w czasie określającym pełną godzinę zegarową.
5.    Na tafli lodowiska nie może przebywać jednocześnie więcej niż 40 osób.
6.    Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która powinna odbywać się w jednym kierunku wskazywanym przez obsługę lodowiska.
7.    Na sygnał dźwiękowy obsługi lodowiska oznaczający koniec opłaconego czasu korzystania z lodowiska, korzystający z lodowiska powinni opuścić taflę lodowiska przez bramkę wyjściową.


§ 6

1.    Kasa przy lodowisku oraz wypożyczalnia łyżew czynne są 20 minut przed każdą pełną godziną zegarową.
2.    Łyżwy wypożyczane są na jednostkę czasową wynoszącą 60 minut; po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dodatkowa opłata za kolejną jednostkę czasową.
3.    Wypożyczenia łyżew dokonuje się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
4.    Zabrania się przekazywania wypożyczonego sprzętu innym osobom.
5.    Wypożyczający pokrywa koszty naprawy zniszczonych łyżew lub ich utraty.


§ 7

Na terenie lodowiska obowiązują wynikające z niniejszego regulaminu oraz przepisów odrębnych, zakazy:
1)    używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów i krążków hokejowych oraz wnoszenia innych  
przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych użytkowników lodowiska,
2)    stwarzania sytuacji niebezpiecznych poprzez urządzanie wyścigów, jazdę pod prąd i inne zabawy
lub zachowania stwarzające zagrożenie dla użytkowników lodowiska,
3)    jazdy z dziećmi na rękach i podnoszenia innych osób w czasie jazdy na łyżwach,
4)    siadania na bandach lodowiska oraz przechodzenia przez nie,
5)    rzucania śniegiem,
6)    wchodzenia w butach bez łyżew na taflę lodowiska,
7)    chodzenia w łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza służącymi do tego celu wyłożonymi
wykładzinami gumowymi,
8)    wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na
spożycie alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego
ognia,
9)    wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem lodowiska,
10)    przeszkadzania innym w korzystaniu z lodowiska,
11)    zakłócania porządku, używania słów wulgarnych i nieobyczajowego zachowania,
12)    wprowadzania zwierząt,
13)    zaśmiecania obiektu,
14)    wnoszenia i spożywania napojów oraz jedzenia na tafli lodowiska,
15)    przebywania i korzystania z lodowiska poza godzinami otwarcia.

§ 8

1.    Korzystanie z obiektu odbywa się pod nadzorem osób obsługujących lodowisko.
2.    Osoby korzystające z lodowiska w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie obsługi lodowiska zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem bądź bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.
3.    Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych za zgodą osób obsługujących lodowisko.


§ 9

Osoby korzystające z lodowiska są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp oraz do stosowania się do poleceń obsługi lodowiska.

 


 

foto_0011
foto_0011 foto_0011
foto_0014
foto_0014 foto_0014
foto_0031
foto_0031 foto_0031
foto_0039
foto_0039 foto_0039
foto_0043
foto_0043 foto_0043
foto_0049
foto_0049 foto_0049