Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) gminy są obowiązane:
1) osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo,
2) ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
 
Poniższa tabela przedstawia przepisy wykonawcze do w/w ustawy określając obowiązek osiągnięcia powyższych poziomów w poszczególnych latach, oraz osiągnięty poziom recyklingu w  latach ubiegłych:
 
 

Osiągnięty poziom

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

13

29

32

52

47

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

100

50

16

0

8

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

50

18

11

25

0