Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) gminy są obowiązane:
1) osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo,
2) ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
 
Poniższa tabela przedstawia przepisy wykonawcze do w/w ustawy określając obowiązek osiągnięcia powyższych poziomów w poszczególnych latach, oraz osiągnięty poziom recyklingu w  latach ubiegłych:
 
 
Poziom 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] wymagany 10 12 14 16 18 20 30 40 50
osiągnięty 13 29 32 52 47 _ _ _ _
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] wymagany 30 36 38 40 42 45 50 60 70
osiągnięty 100 50 16 0 80 _ _ _ _
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] wymagany 75 50* 50 50 45 45 40 40 35*
osiągnięty 50 18 11 25 0 _ _ _ _