Wycinka drzew z gruntów rolnych
 
Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych* do użytkowania rolniczego. Rolnik, który może wykazać, że usuwa drzewa/krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, nie musi występować o zezwolenie na ich usunięcie.
 
*nie mylić z nieużytkami (N), które są gruntami rolnymi, ale nie są użytkami rolnymi! Grunt nieużytkowany to użytek rolny, który nie był wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem np. grunt orny (R), który przez dłuższy czas nie był uprawiany.
 
WAŻNE! Użytkami rolnymi są: grunty orne (R), sady (S), łąki trwałe (Ł), pastwiska trwałe (Ps), grunty rolne zabudowane (Br), grunty pod stawami (Wsr), grunty pod rowami (W) i grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr).
 
Wobec powyższego bez zezwolenia nie można wycinać drzew i krzewów rosnących na gruntach rolnych będących nieużytkami (N), a także drzew i krzewów rosnących na gruntach leśnych będących gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi (Lz).
 
UWAGA! Na terenie Gminy Pasłęk występują formy prawnej ochrony przyrody, takie jak obszary chronionego krajobrazu i obszar Natura 2000, na których obowiązuje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli działania te nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego, albo budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.
Obszary chronionego krajobrazu na terenie Gminy Pasłęk:
 - Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno – obejmuje niewielki fragment w północno – zachodniej części Gminy Pasłęk,
 - Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej – obejmuje dolinę rzeki Wąskiej wraz  ze strefą przydolinną, od wschodnich granic gminy do Pasłęka, dolinę rzeki Sały oraz jej  strefę dolinną (z dopływami) przy wschodniej i północno – wschodniej granicy gminy,
 - Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy – obejmuje tereny gminy przy jej  północnej granicy,
 - Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego – obejmuje tereny wzdłuż Kanału  Elbląskiego i część obniżenia rynnowego pomiędzy Rydzówką a Kątami;
Obszar Natura 2000 – położony wzdłuż rzeki Wąskiej na wschód od Pasłęka i na południe od drogi wojewódzkiej nr 513.
 
Czy rolnictwo jest działalnością gospodarczą? (interpretacja ze strony internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska www.gdos.gov.pl)
 
Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewu nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie.
Rolnicy są osobami fizycznymi, a zatem jeżeli są właścicielami działki, na której rośnie usuwane drzewo/krzew, to pierwszy warunek można uznać za spełniony.
Ponieważ działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza (odpowiada definicji działalności gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (działalności rolniczej).
 
Przykład:
Usunięcie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej), natomiast usunięcie drzewa/krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej).
Jeżeli więc rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy domu, korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia i może je usunąć po dokonaniu zgłoszenia do organu i braku jego sprzeciwu. Jeżeli natomiast rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy stodoły, nie korzysta z tego zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia.