Burmistrz Pasłęka apeluje do rolników o składanie wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w przypadku ewentualnych strat powstałych w wyniku suszy.
 
18 czerwca 2018 roku pismem IGR-XI.7160.58.2018 Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwrócił się z prośbą do Burmistrzów  Miast i Gmin i Wójtów Gmin o przedkładanie, na podstawie wniosków rolników kierowanych do gmin, stosownych wniosków o uruchomienie prac komisji  ds. szacowania szkód i oszacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
 
W związku z powyższym informuję, że w przypadku stwierdzenia wystąpienia strat w uprawach rolnych powstałych w wyniku suszy można składać wniosek o oszacowanie szkód, co umożliwi niezwłoczne złożenie stosownego wniosku do Wojewody o uruchomienie prac komisji.
 
Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku.
 
Druk wniosku można pobrać w   Biurze Obsługi Interesanta lub w pok. nr 20 i 17 Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.
 
Nadmieniam, że druk wniosku oraz inne informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi umieszczone są  na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Obsługa interesanta: >>Co i gdzie załatwić>>Ochrona Środowiska – Ochrona przyrody – Rolnictwo>> Rolnictwo.
 
Jednocześnie informuję, że do wniosku należy dołączyć aktualny wykaz upraw zgłoszonych do ARiMR.

   
 
Opracował: Grzegorz Orłowski