Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje:   Zabudowa miejska stanowi siedlisko rozrodu i bytowania wielu gatunków chronionych zwierząt. Niektóre ptaki, jak j...

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje, że w związku z aktualizacją wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione, wynikającą z konieczno...

17 czerwca 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wycinki drzew wprowadzone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).   OBOW...

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wycinki drzew wprowadzone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).   OBOWI...

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływani...