Informujemy, iż Gmina Pasłęk przystąpiła do współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przy realizacji rządowego programu priorytetowego "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
 
Dotychczas wnioski można było składać wyłącznie w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wnioskodawca sam przygotowywał wniosek w formie elektronicznej, a podpisaną wersję papierową wniosku musiał wysłać do WFOŚiGW w Olsztynie. Podpisane przez Burmistrza Pasłęka "Porozumienie" jest ukłonem w stronę mieszkańców, którzy od tej pory na miejscu, w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, uzyskają kompleksową pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie w programie "Czyste powietrze". Wersje papierowe wniosków będą przekazywane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pasłęku.
 
Wobec powyższego Wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" należy składać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, w pokoju nr 20, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 12:00, lub w innych godzinach po telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za przyjmowanie wniosków, pod numerem telefonu 55 248 20 01 wew. 61.
 
Zgodnie z podpisanym porozumieniem do zadań Gminy należy:
1) przygotowywanie wniosków wraz z Wnioskodawcami pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie oraz podejmowanie działań doradczych mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie,
2) weryfikacja wniosków o dofinansowanie złożonych przez Wnioskodawców w Gminie w formie papierowej, zgodnie z właściwością miejsca położenia danej nieruchomości to jest:
a) ocena wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami pod kątem spełnienia szczegółowych kryteriów wyboru przedsięwzięć określonych w Programie,
b) weryfikowanie zgodności papierowej wersji złożonego wniosku o dofinansowanie z wersją elektroniczną wniosku,
c) kontaktowanie się i prowadzenie korespondencji z Wnioskodawcą w celu uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów,
d) przekazywanie do WFOŚiGW zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie z ewentualnymi uwagami zgłoszonymi przez pracownika Gminy,
3) pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.
 
Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pod adresem: wfosigw.olsztyn.pl w zakładce CZYSTE POWIETRZE