17 czerwca 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wycinki drzew wprowadzone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).
 
OBOWIĄZEK DOKONANIA ZGŁOSZENIA DO ORGANU

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Zmiana ustawy wprowadziła natomiast obowiązek dokonania zgłoszenia do organu (wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków) zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej albo platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (wzór zgłoszenia dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku: Poradnik interesanta → Ochrona środowiska http://paslek-um.bip-wm.pl/public/?id=139152#).
 
Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:
1) nazwy gatunku drzewa;
2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
 a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
 b) nie posiada pnia -  obwodu pnia poniżej korony drzewa.
Z oględzin sporządzany jest protokół.

Po dokonaniu oględzin Organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść SPRZECIW.
Brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia oznacza, że zgłaszający będzie mógł usunąć drzewo do 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin w terenie.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 
Na wniosek zgłaszającego organ może przed upływem 14-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
 
UWAGA! Wydanie zaświadczenia na wniosek zgłaszającego obarczone jest obowiązkiem wniesienia opłaty w wysokości 17 zł.
 
W przypadku złożenia przez zgłaszającego wniosku o wydanie zaświadczenia i braku podstaw do jego uwzględnienia, gdyż zajdą przesłanki do wniesienia sprzeciwu, organ w uzasadnieniu decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu odnosi się do złożonego wniosku.
 
W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.
Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3 znowelizowanej ustawy nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej albo platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

KONTROLE NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCEGO USUNIĘCIA DRZEW
 
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem dokonanego zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
 
UWAGA! W przypadku gdy nieruchomość, z której usunięto drzewo/drzewa w oparciu o zgłoszenie, zostanie zbyta na rzecz innego podmiotu/osoby i ww. w terminie 5 lat nowy nabywca wystąpi o pozwolenie na budowę obiektu mającego związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, to na ten podmiot/osobę będzie nałożony obowiązek poniesienia opłaty za usunięcie drzewa/drzew.
 
Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu będzie skutkować naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.