Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Burmistrz Pasłęka zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pasłęk na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
Projekt dokumentu wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pasłęku, Pl. Świętego Wojciecha 5, pokój nr 20, w godzinach urzędowania. Projekt dostępny jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku: paslek-um.bip-wm.pl → Poradnik interesanta → Ochrona środowiska.
 
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków do ww. projektu. Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pasłęku lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi i wnioski należy składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 06.06.2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwagi i wniosków jest Burmistrz Pasłęka.
 
Na podstawie art. 47 i art. 48 oraz art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, iż: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pasłęk na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” nie jest dokumentem, dla którego należy przeprowadzić Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, a działania w nim zawarte nie wyznaczają ram dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym odstąpiono od przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pasłęk na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
 
Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pasłęku: www.paslek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku: paslek-um.bip-wm.pl.
 
 
Załączniki: