W związku z wieloma zapytaniami mieszkańców w sprawie wycinki drzew na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody przypominamy, że od 1 stycznia 2017 roku nie wymaga zezwolenia usunięcie między innymi:
 
1) Krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²;
 
2) Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 
3) Drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 
4) Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 
WAŻNE! Osoba fizyczna będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości nie może bez zezwolenia usunąć drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym.
 
UWAGA! Na terenie Gminy Pasłęk znajdują się pomniki przyrody ustanowione uchwałami Rady Miejskiej w Pasłęku. Są to m. in. kilkusetletnie dęby, lipy, buki, jesiony rosnące w miejscowościach: Kwitajny, Rogajny, Aniołowo, Marianka, Rydzówka, Dawidy, których nie wolno wycinać bez zezwolenia, nawet jeśli rosną na terenach będących własnością osób fizycznych.
 
Przypominamy również, że nie wolno bez zezwolenia usuwać drzew i krzewów rosnących na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (cmentarzy, parków, ogrodów lub innych form zaprojektowanej zieleni) nawet jeśli są one własnością osób fizycznych. Należy podkreślić, że wejście w życie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody nie ma wpływu na treść przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 
5) Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych* do użytkowania rolniczego;
 
WAŻNE!  Użytkami rolnymi są: grunty orne (R), sady (S), łąki trwałe (Ł), pastwiska trwałe (Ps), grunty rolne zabudowane (Br), grunty pod stawami (Wsr), grunty pod rowami (W) i grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr).
 
Wobec powyższego bez zezwolenia nie można wyciąć drzew i krzewów rosnących na gruntach rolnych będących nieużytkami (N), a także drzew i krzewów rosnących na gruntach leśnych będących gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi (Lz).
 
*nie mylić z nieużytkami (N), które są gruntami rolnymi, ale nie są użytkami rolnymi!
Grunt nieużytkowany to użytek rolny, który nie był wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem np. grunt orny (R), który przez dłuższy czas nie był uprawiany.
 
UWAGA! Na terenie Gminy Pasłęk występują formy prawnej ochrony przyrody, takie jak obszary chronionego krajobrazu i obszar Natura 2000, na których obowiązuje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli działania te nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego, albo budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.
Obszary chronionego krajobrazu na terenie Gminy Pasłęk:
 - Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno – obejmuje niewielki fragment w  północno – zachodniej części Gminy Pasłęk,
 - Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej – obejmuje dolinę rzeki Wąskiej wraz  ze strefą przydolinną, od wschodnich granic gminy do Pasłęka, dolinę rzeki Sały oraz jej  strefę dolinną (z dopływami) przy wschodniej i północno – wschodniej granicy gminy,
 - Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy – obejmuje tereny gminy przy jej  północnej granicy,
 - Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego – obejmuje tereny wzdłuż Kanału  Elbląskiego i część obniżenia rynnowego pomiędzy Rydzówką a Kątami;
Obszar Natura 2000 – położony wzdłuż rzeki Wąskiej na wschód od Pasłęka i na południe od drogi wojewódzkiej nr 513.
 

6) Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 

7) Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
 
Na podstawie art. 77 ustawy – Prawo wodne utrzymywanie melioracji wodnych szczegółowych ciąży na właścicielach gruntów, a gdy urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – na tej spółce. Jeżeli ciążący na właścicielach gruntów lub na spółce wodnej obowiązek utrzymywania melioracji wodnych szczegółowych nie jest wykonywany, to organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego (starosta) ustala decyzją administracyjną szczegółowe zasady i terminy ich wykonywania. Na tej podstawie organ może zobowiązać do usunięcia drzew lub krzewów z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co wyłącza obowiązek uzyskania zezwolenia w trybie ustawy o ochronie przyrody.