Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy prawne dotyczące usuwania drzew i krzewów, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134). Istotną zmianą jest zwiększenie uprawnień właściciela nieruchomości w usuwaniu drzew i krzewów z terenu własnej nieruchomości. Osoba fizyczna, która chce wyciąć drzewo lub krzew z własnej nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, może to zrobić bez uzyskania zezwolenia. Jeżeli wycinka związana jest z działalnością gospodarczą, to tak jak dotychczas należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia. Zmiany dotyczą również rolników, którzy od 1 stycznia mogą wycinać drzewa z terenów rolnych będących ich własnością bez uzyskania zezwolenia, jeżeli wycinka związana jest z przywróceniem gruntów do użytkowania rolniczego.
 
Od 1 stycznia 2017 roku zgodnie z art. 83f ustawy o ochronie przyrody nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie:
 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²,
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  - 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  - 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew,
 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
Zgodnie z art. 85 ustawy o ochronie przyrody stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów oblicza się w następujący sposób:
 • opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty,
 • opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.
Na podstawie art. 86  ustawy o ochronie przyrody nie nalicza się opłat za usunięcie:
 • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  - 120 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  - 80 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew,
  w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m², w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
W razie jakichkolwiek pytań w sprawie wycinki drzew i krzewów prosimy o kontakt z pracownkiem Urzędu Miejskiego ds. ochrony środowiska pod numerem tel. 55 248 20 01 wew. 61.