Poniżej zamieszczamy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z terenu miasta i gminy Pasłęk, opracowane i przedstawione przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania S...

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY PASŁĘK Informuje się właścicieli nieruchomości, którzy nie wyposażyli dotychczas swoich nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, że Miejskie Przed...

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm) gminy są obowiązane: 1) osiągnąć do dnia 31 grudnia 2...

  Informujemy, że na terenie miasta i gminy Pasłęk podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. ul. Szań...

W ubiegłą sobotę na Placu 1000-lecia w Pasłęku odbył się zorganizowany przez  Urząd Miejski w Pasłęku, Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkani...