W dniu 28.10.2019 r. zostało podpisane porozumienie międzygminne w sprawie wspólnego prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka dr Wiesława Śniecikowskiego, a Gminą Rychliki reprezentowaną przez Wójta Rychlik Zbigniewa Lichuszewskiego.

Przedmiotem porozumienia jest wspólne prowadzenie przez Gminę Pasłęk i Gminę Rychliki Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdujący się na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów w miejscowości Robity, będącej własnością Gminy Pasłęk, użytkowanej i prowadzonej na podstawie umowy dzierżawy przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu.

Zasady korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Robitach, będzie określać Regulamin świadczenia usług publicznych przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu, ustanowionym Zarządzeniem Nr 401/2015 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu świadczenia usług publicznych przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu.

Podpisanie porozumienia międzygminnego umożliwi  mieszkańcom Gminy Rychliki oddanie selektywnie wysegregowanych odpadów w szczególności tych problematycznych t.j. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych oraz bioodpadów.