Zgodnie z uchwałą nr III/24/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. woj. W-M z 2016 r. poz. 2097) selektywnie zebrany popiół z gospodarstw domowych odbywa się w okresie od 1 października do 30 kwietnia.

Z uwagi na fakt zakończenia okresu grzewczego z końcem kwietnia Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż w okresie letnim zgromadzony popiół należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Prosimy o nie wyrzucanie popiołu do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.