W związku z  art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) i § 10 ust. 1-4  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31), Burmistrz Pasłęka uprzejmie przypomina, o obowiązku sporządzania przez właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości, na terenie których znajdują się wyroby zawierające azbest, INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. Powyższą informację sporządza się w dwóch egzemplarzach na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do ww. rozporządzenia  (druk do pobrania poniżej).  Jeden egzemplarz informacji osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami składają w terminie do 31 stycznia każdego roku Burmistrzowi Pasłęka w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pasłęku przy pl. Św. Wojciecha 5 (sekretariat lub pok. nr 13A), natomiast przedsiębiorcy, podmioty prawne - Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn). Drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Na podstawie zebranych informacji burmistrz okresowo przedkłada marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, poprzez ich bezpośrednie wprowadzenie do bazy azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, dostępnej pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl.

Ponadto, informuję również, że zgodnie z § 4 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) właściciel, zarządca lub użytkownik wieczysty nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrolę stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny ich stanu. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu OCENĘ STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (druk do pobrania poniżej). Ww. ocenę należy przechowywać łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest. W przypadku obiektów, dla których prowadzona jest książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.