W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego uchwały nr XI/74/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 czerwca 2015 r. dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. W-M z 2017 r. poz. 4506), na mocy, której stawki opłaty zostały podwyższone.

Informujemy, iż właściciel nie jest obowiązany do składania nowej deklaracji – opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza według niżej podanych stawek.

 

Stawki opłaty mają zastosowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

W przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty za mieszkańca wynosi:

 • odpady zbierane w sposób selektywny:

od 1 do 2 mieszkańca - 11,45 zł zł miesięcznie

od 3 do 4 mieszkańca - 10,50 zł miesięcznie

od 5 do 6 mieszkańca - 8,59 zł miesięcznie

od 7 mieszkańca i powyżej - 6,68 zł miesięcznie

 • opłata za odpady zbierane w sposób nieselektywny -16,36 zł miesięcznie

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stawka opłaty za pojemnik wynosi:

 • Odpady zbierane w sposób selektywny:
  110 – 120 l –20,39 miesięcznie
  240 l – 40,78 miesięcznie
  360 l – 61,16 zł miesięcznie
  1100 l – 186,92 zł miesięcznie

 • Odpady zbierane w sposób nieselektywny:

  10 – 109 l – 11,33zł miesięcznie
  110 – 120 l – 33,98 miesięcznie
  240 l – 67,97 miesięcznie
  360 l – 101,95 miesięcznie
  1100 l – 311,54 miesięcznie

 

 

Oprac.: M. Brzozowska