W dniu 7 czerwca 2017 r. podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Pasłęk w 2017 r.” w ramach Programu Dotacyjnego – Ochrona Powierzchni ziemi - Usuwanie azbestu w 2017 r.. Przedsięwzięcie obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych w postaci pokryć dachowych z 21 nieruchomości położonych na terenie Gminy. Szacunkowa ilość azbestu do usunięcia w ramach przedsięwzięcia to 94,826 t. Łączny koszt zadania wyniesie 43.276,67 zł brutto z czego 85% tj. 36.785,17 zł stanowić będzie dofinansowanie pozyskane z WFOŚiGW w Olsztynie i NFOŚiGW, natomiast 15% tj. 6.491,50 zł to środki z budżetu Gminy Pasłęk. Dzięki środkom gminnym oraz pozyskanym z ww. funduszy właściciele nieruchomości uczestniczący w zadaniu otrzymają dotację w wysokości 100% kosztów związanych z usunięciem tego niebezpiecznego wyrobu.

Wykonawcą prac wyłonionym w trybie zapytania ofertowego na podstawie najniższej ceny jest PRO-EKO SERWIS Sp. z o. o.  z siedzibą w Bierzewicach 62, 09-500 Gostynin. Prace wykonywane przez ww. firmę przebiegają bardzo sprawnie, a stan ich zaawansowania wskazuje na to, że zostaną zakończone przed wyznaczonym terminem, który przypada na 15 września 2017 r.


 Oprac.: Anna Szydłowska

 

Zdjęcia wykonanie w trakcie prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobó zawierających azbest: