Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk,

 Burmistrz Pasłęka serdecznie zaprasza na Festyn Ekologiczny pn. „V Pasłęcki Dzień Recyklingu”, który odbędzie się 13 maja 2017 roku w Parku Ekologicznym w Pasłęku przy ul. Partyzantów, w godzinach od 10:00 do 14:00.


W trakcie festynu prowadzone będą konkursy dla dzieci i dorosłych. Tradycyjnie odbędzie się konkurs polegający na wymianie odpadów na nagrody pn. Segregowanie to pozytywne działanie. W ramach konkursu, w zamian za przyniesione selektywne odpady komunalne (np. zużyte baterie, makulatura, puszki aluminiowe, opakowania szklane, nakrętki z tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) można będzie otrzymać nagrodę w postaci drzewka, krzewu, kwiatów wiszących doniczkowych typowo tarasowo – balkonowych, sadzonki kwiatów, ziół, bylin lub innej nagrody rzeczowej.


W części artystycznej festynu zaprezentują się dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku, Przedszkola Samorządowego nr 2 w Pasłęku, Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku – oddział przedszkolny, oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku, jak również podopieczni Świetlicy Środowiskowej „Pomost”.

Podczas tegorocznego festynu nie zabraknie atrakcji dla dorosłych mieszkańców naszego miasta i gminy. Odbędzie się bowiem konkurs pn. „Wiem więc segreguję”. Podczas tego konkursu chętni pełnoletni mieszkańcy miasta i gminy Pasłęk odpowiedzą na pytania z wiedzy o segregacji odpadów komunalnych. Do wygrania będą bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci nowego sprzętu gospodarstwa domowego firmy BOSCH typu: pralka automatyczna, odkurzacz i żelazko.


Zaplanowano wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkańców  m.in. malowanie buziek,  skręcanie baloników, wielkie bańki mydlane, zabawy i konkursy ruchowe prowadzone przez animatorki zabaw, strefę zabaw, stoiska z watą cukrową i lodami.


Organizatorami festynu są: Urząd Miejski w Pasłęku i Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu. Festyn współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Poniżej podano zarządzenie Burmistrza Pasłęka wraz z regulaminem festynu.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 30/17

BURMISTRZA PASŁĘKA

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia Konkursów pn. „Segregowanie to pozytywne działanie” oraz „Wiem więc segreguję” organizowanych w ramach Festynu Ekologicznego pn. „V Pasłęcki Dzień Recyklingu” i ustalenia regulaminów tych konkursów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się konkursy edukacyjne w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych pn.

 1. Segregowanie to pozytywne działanie”,

 2. Wiem więc segreguję”,

które zostaną przeprowadzone w ramach Festynu Ekologicznego pn. „V Pasłęcki Dzień Recyklingu” w dniu 13 maja 2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 na terenie Parku Ekologicznego w Pasłęku.

2. Ustala się: regulaminy Festynu Ekologicznego oraz organizowanych w ramach tego Festynu konkursów, o których mowa w ust. 1 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 49/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia Regulaminu Konkursu pn.: „Tyle zyskasz ile odzyskasz” organizowanego
w ramach Festynu Ekologicznego pn. „IV Pasłęcki Dzień Recyklingu”.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pasłęka

dr Wiesław Śniecikowski

Załącznik do zarządzenia Nr 30/17

Burmistrza Pasłęka z dnia 30 marca 2017 r.

 

 

R E G U L AM I N

Festynu Ekologicznego pn. V Pasłęcki Dzień Recyklingu” i organizowanych w ramach tego Festynu Konkursów:

 

 1. Konkursu pn. „Segregowanie to pozytywne działanie”,

 2. Konkursu pn. „ Wiem więc segreguję”.

Część I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Organizatorem Festynu Ekologicznego pn. „V Pasłęcki Dzień Recyklingu” zwanego dalej „Festynem Ekologicznym” oraz organizowanych w ramach tego Festynu konkursów:

 1. Konkursu pn. „Segregowanie to pozytywne działanie”

 2. Konkursu pn. „ Wiem więc segreguję”.

jest Urząd Miejski w Pasłęku i Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o . w Elblągu.

2. Do zadań organizatora należy:

  1. organizacja i obsługa organizacyjna Festynu Ekologicznego i konkursów,

  2. odbiór oraz prowadzenie ewidencji odpadów zebranych w trakcie Festynu,

  3. fundowanie upominków i nagród w ramach konkursów, o których mowa w ust. 1,

  4. prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Festynu Ekologicznego,
   i organizowanych w ramach tego Festynu konkursów.

3. Adresy organizatorów Festynu Ekologicznego i konkursów:

Urząd Miejski w Pasłęku, Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk,

tel. 55 248 22 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o., ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg.

tel. 55 236 12 25 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

4. Bieżące informacje o Festynie Ekologicznym i konkursach publikowane są na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Pasłęku (www.paslek.pl) i Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu (www.zuoelblag.pl), oraz w lokalnych mediach.

 

 

 

Część II. Konkurs pn. „Segregowanie to pozytywne działanie”

§ 2.

1. W ramach Festynu Ekologicznego przeprowadzony zostanie konkurs pn. „Segregowanie to pozytywne działanie”, którego celem jest propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk.

2. Przedmiotem Konkursu jest zbiórka niżej wymienionych rodzajów odpadów komunalnych:

- zużyte baterie,

- makulatura,

- puszki aluminiowe,

- opakowania z tworzyw sztucznych,

- nakrętki z tworzyw sztucznych,

- opakowania szklane,

- opakowania po płynnej żywności i napojach,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

w zamian za nagrody i upominki, przyznawane na zasadach, o których mowa w § 3 regulaminu:

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk.

 1. W ramach konkursu można uczestniczyć w zbiórce jednego lub kilku rodzajów odpadów, o których mowa w ust. 2.

 1. Odbiór zebranych odpadów, o których mowa w ust. 2 przeprowadza się podczas Festynu Ekologicznego pn. „V Pasłęcki Dzień Recyklingu”.

§ 3.

 1. Wysegregowane przez mieszkańca Miasta i Gminy Pasłęk odpady komunalne dostarczone do miejsca organizacji Festynu będą wymienione na nagrody wg następującej zasady opartej o liczbę uzyskanych punktów za dostarczone odpady:

   1. 5 szt. zużytych baterii – 1 punkt,

   2. 2 kg makulatury – 1 punkt,

   3. 5 szt. puszek aluminiowych – 1 punkt,

   4. 5 szt. opakowań z tworzyw sztucznych– 1 punkt,

   5. 30 szt. nakrętek z tworzyw sztucznych – 1 punkt

   6. 5 szt. opakowań szklanych – 1 punkt,

   7. 5 szt. opakowań wielomateriałowych po płynnej żywności i napojach – 1 punkt,

   8. sprzęt elektroniczny i elektryczny:

 1. wielkogabarytowy, np. telewizor, komputer, pralka, lodówka, mikrofalówka – za 1 szt. – 20 punktów,

 2. o mniejszych gabarytach, np. monitor, tablet, telefon, suszarka do włosów, prostownica do włosów – za 1 szt. – 10 punktów.

2. Uzyskane punkty, o których mowa w ust. 1 uprawniają do:

 1. za każde 30 punktów przysługuje upominek w postaci: krzewu lub drzewka,

2.) za każde 20 punktów przysługuje upominek w postaci roślin
w pojemnikach wiszących, tj. petunie, pelargonie,

 1. za każde 15 punktów przysługuje upominek w postaci sadzonki kwiatów, ziół itp.

 1. za zebrane punkty przysługują też drobne nagrody rzeczowe – liczbę punktów określa organizator w czasie trwania festynu

3. Punkty przyznane za odpady dostarczone w dniu Festynu Ekologicznego, o których mowa w § 3 ust. 1 można wymieniać na nagrody w trakcie trwania Festynu w dniu 13 maja 2017 r. Po zakończeniu Festynu punkty tracą swoją ważność.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany punktacji, o której mowa w ust. 2, w celu osiągnięcia założonych celów Festynu Ekologicznego.

5. Liczba nagród dla jednej osoby może być ograniczona przez organizatora Konkursu do 10 sztuk.

6. W Konkursie mogą brać udział mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk, którzy dostarczą wysegregowane odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 2 do miejsca organizacji Festynu, tj. do Parku Ekologicznego w Pasłęku w dniu 13 maja 2017 roku.

7. Organizator w trakcie trwania Festynu na bieżąco prowadzi wymianę dostarczonych wyselekcjonowanych odpadów komunalnych na upominki i nagrody, aż do wyczerpania puli nagród lub przyznanych za odpady punktów, z zastrzeżeniem ust. 3.

8. Konkurs o którym mowa w ust. 1 będzie prowadzony na terenie Parku Ekologicznego w Pasłęku w dniu 13 maja 2017 roku w godzinach 10:00 – 14:00.

Część III. Konkurs pn. „Wiem więc segreguję”

§ 4.

1. W ramach Festynu pn. „V Pasłęcki Dzień Recyklingu” odbędzie się konkurs wiedzy
o zasadach segregacji odpadów komunalnych pn. „Wiem więc segreguję”

2. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk, którzy w dniu konkursu ukończyli 18 lat i są zameldowani na pobyt stały na terenie gminy Pasłęk, co ustala Organizator na podstawie okazanych dokumentów tożsamości.

3. Mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk, o których mowa w ust. 2 chętni do udziału w konkursie wylosują numery identyfikacyjne. Spośród osób, które pobrały numery identyfikacyjne zostaną następnie wylosowane 4 osoby do udziału w konkursie wiedzy o zasadach segregacji odpadów komunalnych, które zostaną dopuszczone do konkursu na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.

4. Każda z osób uczestniczących w konkursie wiedzy odpowie na 5 pytań dotyczących segregacji odpadów komunalnych, które wylosuje z przygotowanej przez Organizatora Festynu listy pytań.

 1. Odpowiedzi są punktowane przez Komisję konkursową w następujący sposób:

 1. za odpowiedz pełną – 1 pkt.,

 2. za odpowiedz niepełną - 0,5 pkt.,

 3. za odpowiedz błędną lub brak odpowiedzi - 0 pkt.

6. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników nastąpi „ dogrywka” w formie pytań dodatkowych.

7. Osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów otrzymają cenne nagrody:

 1. za zajęcie I miejsca - nową pralkę automatyczną firmy BOSCH

 2. za zajęcie II miejsca – nowy odkurzacz firmy BOSCH

 3. za zajęcie III miejsca – nowe żelazko firmy BOSCH

 4. za zajęcie IV miejsca - nagrodę pocieszenia

8. Nagrody będą do odbioru w miejscu odbywania konkursu za obowiązkowym pokwitowaniem odbioru, podpisanym czytelnie imieniem i nazwiskiem.

9. Losowanie numerów identyfikacyjnych, o których mowa w ust. 3 odbędzie się
w godzinach od 10 do 12 w dniu Festynu.

10. Konkurs wiedzy, o którym mowa w ust. 3 odbędzie się ok. godz. 12.30 w dniu Festynu.

 

Część IV . Postanowienia organizacyjne

 

1. Niniejszy regulamin podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Pasłęku pod adresem
www.paslek.pl.

2. Informację o Festynie Ekologicznym i organizowanych w ramach tego Festynu konkursach oraz zasadach tych konkursów, Organizator poda do publicznej wiadomości w lokalnych mediach, oraz w formie plakatów.