Burmistrz Pasłęka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach zaplanowanego na rok 2017 zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pasłęk”.

W ramach realizowanego zadania dofinansowanie będzie udzielane na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie Gminy Pasłęk, których właścicielami są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
 2. spółki prawa handlowego.

Dofinansowanie obejmuje jednorazowe pokrycie kosztów wykonania usługi polegającej na:

 • demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest

lub

 • transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Udzielenie dotacji polega na pokryciu kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości poprzez przekazanie środków finansowych wybranemu przez Gminę wykonawcy zadania, po wykonaniu prac.

Wykonanie usługi nastąpi w terminie ustalonym pomiędzy właścicielem nieruchomości
a Wykonawcą prac w okresie od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Pasłęk a Wykonawcą prac do 15 września 2017 r.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest wykonanej we własnym zakresie oraz związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wysokość dotacji może wynieść do 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest i zależy od pozyskania przez Gminę Pasłęk środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Osoby/podmioty, które w 2017 r. planują usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nieruchomości zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Pasłęk i są zainteresowane skorzystaniem z udzielanej przez Gminę Pasłęk pomocy finansowej w tym zakresie, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku, w terminie do dnia 28 lutego 2017 r., wniosek o udzielenie dofinansowania na ten cel. Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, w postaci wypisu z rejestru gruntów i budynków,
 • aktualną mapę nieruchomości z zaznaczonym miejscem lokalizacji wyrobów zawierających azbest (np. wyrys z ewidencji gruntów i budynków),
 • kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, z adnotacją tego organu o nie wniesieniu sprzeciwu lub pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane),
 • informację o wyrobach zawierających azbest sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31),
 • ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),
 • oświadczenie dotyczące uzgodnienia terminu wykonania prac i udostępnienia nieruchomości,
 • oświadczenie dotyczące wykorzystywania nieruchomości do celów działalności gospodarczej/rolniczej,
 • w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem bądź wyłącznym właścicielem nieruchomości - dokument potwierdzający wyrażenie zgody właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na usunięcie wyrobów zawierających azbest i upoważnienie wnioskodawcy do występowania w imieniu właściciela lub wszystkich współwłaścicieli,
 • w przypadku altan położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem położonej na niej altany,
 • w odniesieniu do wnioskodawców ubiegających się o udzielenie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz wszystkie zaświadczenia lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w okresie trzech lat obrotowych (dwóch poprzedzających i w roku złożenia wniosku).

Dodatkowe informacje dotyczące udzielania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr 13A) lub pod nr tel.: (55) 248 20 01 wew. (23).

Oprac.: A. Szydłowska