Mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk
 
Urząd Miejski w Pasłęku przypomina o obowiązku segregowania odpadów komunalnych i pozbywania się ich zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zamieszczone zostały na stronach Urzędu Miejskiego t. j. www.bip.paslek.pl, oraz www.paslek.pl.
 
Odpady wielkogabarytowe oraz poremontowe odbierane są dwa razy w roku, o terminach ich odbioru informowani są Państwo na stronie www.paslek.pl. Poza podanymi i ustalonymi w harmonogramie odbioru odpadów, w/w odpady można dostarczać do Stacji Przeładunkowej  Odpadów w Robitach. Odpady te można oddać nieodpłatnie dostarczając je w dogodnym dla Państwa dniu roboczym. Stacja Przeładunkowa Odpadów w Robitach czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7do 15. 
 
Odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również farby, rozpuszczalniki, oleje, baterie i inne tego typu odpady można pozostawić w kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego typu odpadów. Kontenery na w/w odpady usytuowane są na terenie Pasłęka tj. na ul. Strażackiej, Spółdzielczej i Sprzymierzonych oraz na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Robitach.
 
Przeterminowane leki, oraz opakowania po nich, należy pozostawiać w aptekach zlokalizowanych na terenie Pasłęka w godzinach ich pracy. W aptekach znajdują się specjalne kosze przeznaczone na w/w odpady.
 
Na terenie miasta Pasłęka w sposób selektywny odbierany jest również popiół z palenisk domowych. Na tego rodzaju odpad przeznaczone są do tego odpowiednie pojemniki usytuowane przy pojemnikach na selektywną zbiórkę odpadów.
 
Prosimy Państwa o nie pozostawianie wszelkiego rodzaju odpadów przy punktach selektywnej zbiórki, oraz pojemnikach na odpady zmieszane poza terminami odbioru tych odpadów. Pozbywanie się odpadów w sposób nie prawidłowy, oraz w innych terminach niż przypada ich odbiór psuje wizerunek okolicy i znacznie podnośni koszty odbioru tych odpadów.
 
Przypominamy Państwu zasady prawidłowego segregowania odpadów:
 
PLASTIK
 
wrzucamy:
 
plastikowe butelki
plastikowe pojemniczki (np. po jogurtach, kefirach)
metalowe puszki po napojach i sokach?kartony po napojach
wszelkie folie, woreczki, reklamówki
doniczki plastikowe
opakowania po chemii gospodarczej i kosmetycznej
 
nie wrzucamy:
 
pojemników po olejach i smarach
tłustych pojemników z tworzywa sztucznego
plastikowych okładek od książek i zeszytów
 
SZKŁO
 
wrzucamy:
 
butelki szklane
słoje i słoiki po przetworach 
butelki po sokach i napojach
 
nie wrzucamy:
 
luster
szyb okiennych i samochodowych
szkła zbrojonego
szkła gospodarczego
naczyń żaroodpornych
żarówek i świetlówek
wyrobów z porcelany i fajansu
zniczy
 
PAPIER I MAKULATURA
 
wrzucamy:
 
gazety, magazyny
katalogi, prospekty
kartony, pudełka
tektura falista
stare zeszyty
torebki papierowe
 
nie wrzucamy:
 
zdjęć
papieru woskowego i pokrytego przezroczystą folią
papieru mokrego lub tłustego
pieluszek jednorazowych
papierowych naczyń jednorazowych
 
BIOODPADY
 
wrzucamy:
 
zwiędłe kwiaty i ziemię po kwiatach doniczkowych
z ogrodu i działki (ścięte gałązki, ścięta trawa, chwasty, liście, resztki po zbiorach, owoce spadłe z drzew)
 
nie wrzucamy:
 
odpadów kuchennych pochodzenia roślinnego
mięsa, kości, zepsutej żywności
odchodów zwierzęcych
popiołu z pieców i kominów
papierosów  i niedopałków
piasku i sorbentu dla kotów
zanieczyszczonych troci po zwierzętach
pełnych papierowych worków z odkurzaczy
zmiotek ulicznych
 
ODPADY NIEBEZPIECZNE
 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (suszarki, żelazka, telefony, pralki, lodówki, telewizory, komputery, radia itp.)
baterie i akumulatory
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
resztki farb i rozpuszczalników
zużyte oleje, filtry olejowe
pestycydy
 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
 
to takie odpady, które nie mieszczą się w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane i selektywne( np. stare meble, wózki, zabawki, duży sprzęt AGD itp.)
Wszystkie odpady wymienione w w/w kategoriach, których nie wyrzucamy do poszczególnych pojemników powinny znaleźć się w pojemnikach na odpady zmieszane komunalne, będące własnością właścicieli nieruchomości.
 
Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling). Segregacja i recykling odpadów pozwala na: - przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, - oszczędzanie miejsca na składowanie, - ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów, - ograniczenie zużycia surowca naturalnego, - oszczędzanie zużycia energii, - ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery, - ograniczenie ilości odpadów i ścieków.