Burmistrz Pasłęka informuje, że dokonano rozliczenia zakończonego w dniu 30.09.2016 r. zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pasłęk”, zrealizowanego z udziałem finansowego wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, na podstawie umowy Nr 00112/16/04073/OZ-LZ/D z dnia 19 maja 2016 r.

W ramach przedsięwzięcia zostały usunięte pokrycia dachowe zawierające azbest z 15 nieruchomości położonych na terenie Gminy Pasłęk o łącznej masie ponad 55,592 ton. Ogółem koszt zadania wyniósł 25.885,02 zł brutto z czego 22.002,26 zł (85%) to kwota dotacji udzielonej Gminie Pasłęk przez WFOŚiGW w Olsztynie, natomiast  3.882,76  zł (15%) to środki własne, pochodzące z budżetu gminy.

Dzięki środkom finansowym pochodzącym z ww. funduszy oraz z budżetu gminy, wszyscy właściciele nieruchomości, którzy objęci byli realizacją zadania, otrzymali od Burmistrza Pasłęka dofinansowane w wysokości 100 % kosztów związanych z usunięciem tego niebezpiecznego wyrobu. Wykonawcą zadania była firma ECO-POL Spółka z o. o. z Pruszcza, wyłoniona w trybie zapytania ofertowego, na podstawie najniższej ceny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( t. j. Dz U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) wyroby azbestowe mogą być wykorzystywane w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r., pod warunkiem, że ich wykorzystywanie nie stwarza zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Dzięki środkom gminnym i pozyskanym przez Samorząd Pasłęka z zewnątrz, przewiduje się, że wyroby azbestowe zostaną usunięte z terenu Gminy Pasłęk w wyznaczonym terminie.

Oprac.: A. Jaroń

loga WFOŚiGW i NFOŚiGW