BURMISTRZ PASŁĘKA

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PASŁĘK DO SKŁADANIA PROJEKTÓW

 

TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW: od 31.07.2017r. do 08.09.2017r.

 

W dniu 21 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Pasłęku, na wniosek Burmistrza Pasłęka, zdecydowała o ustanowieniu Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok oraz określiła zasady wyboru projektów do realizacji poprzez konsultacje społeczne.

 1. Budżet Obywatelski na 2018 rok stanowi kwota 300.000,00 zł, z której:

- na projekty zlokalizowane na terenie miasta Pasłęka przeznacza się kwotę 187.500,00 zł,

- na projekty zlokalizowane na terenach wiejskich gminy Pasłęk przeznacza się kwotę 112.500,00 zł.

 1. Zgłaszany projekt powinien spełniać następujące warunki:

 • koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 zł, w tym koszty wykonania dokumentacji projektowej,

 • projekt musi mieć charakter inwestycji i powinien dotyczyć zadań własnych Gminy Pasłęk,

 • musi być zgodny z obowiązującymi w Gminie Pasłęk planami przestrzennego zagospodarowania oraz programami uchwalonymi przez Radę Miejską,

 • powinien być zlokalizowany na terenie stanowiącym wyłączną własność Gminy Pasłęk,

 • zakres rzeczowy projektu nie może pokrywać się z innym zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym do realizacji przez gminę,

 • realizacja projektu spełni wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych, w tym w szczególności w odniesieniu do już istniejącej infrastruktury, majątku oraz przyszłych kosztów eksploatacji,

 • zgłoszony projekt musi mieć określoną lokalizację, wskazującą czy dotyczy terenu miasta Pasłęka, czy terenów wiejskich Gminy Pasłęk,

 • projekt musi mieć charakter jednoroczny, tj. finansowanie realizacji projektu może nastąpić z budżetu Gminy Pasłęk uchwalonego na 2018 rok,

 • cel projektu winien służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Pasłęk.

 1. Propozycje projektów inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk (pojedyncze osoby lub grupa mieszkańców za pośrednictwem swojego przedstawiciela) oraz organizacje społeczne mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

 2. Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać od dnia 31.07.2017r. do 08.09.2017r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (sekretariat) w godzinach pracy urzędu, na formularzu ustalonym przez Radę Miejską dostępnym w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesantów oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem: http://paslek-um.bip-wm.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.

 3. Osoby zgłaszające projekt powinny złożyć pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

 4. Powołana przez władze gminy Pasłęk Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego do dnia 22.09.2017r. dokona weryfikacji zgłoszonych projektów, a w szczególności sprawdzenia czy zgłoszone projekty spełniają warunki, o których mowa w pkt. 2.

 5. Spośród zgłoszonych projektów spełniających ustalone przez Radę Miejską wymagania, mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk w drodze konsultacji społecznych, poprzez głosowanie, przy pomocy kart do głosowania, wybiorą projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 rokuw sprawie tej będą opublikowane dodatkowe informacje w terminie późniejszym.

 6. Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego gminy Pasłęk na 2018 rok znajdują się na stronie internetowej: http://paslek-um.bip-wm.pl, zakładka: Budżet Obywatelski.

Dodatkowych informacji udzielają:

Budżet Obywatelski zrealizujemy zgodnie z propozycjami i wolą mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk oraz organizacje społeczne do składania propozycji projektów-zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

                                                                                                                                                                                                                  Burmistrz Pasłęka

                                                                                                                                                                                                          dr Wiesław Śniecikowski