W dniu 8 maja 2015 r. Rada Miejska w Pasłęku podjęła uchwałę Nr III/32/15 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Pasłęk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Pasłęk na rok 2016. Na Budżet Obywatelski na 2016r. zostały przeznaczone środki z budżetu gminy w wysokości 350.000 zł, z tego:

 • na projekty zlokalizowane na terenie miasta Pasłęka – 219.400 zł,

 • na projekty zlokalizowane na terenach wiejskich gminy Pasłęk – 130.600 zł.

Zgodnie z harmonogramem konsultacji, projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należało składać w okresie od 3 sierpnia do 4 września 2015 r.

Ogółem wpłynęło 8 projektów, z czego 7 spełniało wymogi formalne określone w przywołanej wyżej uchwale Rady Miejskiej.

Po dokonanej weryfikacji, na listę projektów zlokalizowanych na terenie miasta Pasłęka zostały zakwalifikowane dwa projekty, których łączny szacunkowy koszt realizacji jest niższy niż kwota Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok przeznaczona na projekty zlokalizowane na terenie miasta Pasłęka. W związku z tym, zgodnie z § 4 ust. 2 załącznika Nr 1 do ww. uchwały Nr III/32/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 maja 2015r., nie przeprowadzono głosowania w sprawie wyboru do realizacji projektów zlokalizowanych na terenie miasta Pasłęka.

Głosowanie w konsultacjach społecznych projektów zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy Pasłęk odbyło się w dniach od 21 września do 9 października 2015 r.

W dniu 21.10.2015r. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego ustaliła wyniki konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Pasłęk na 2016 rok oraz sporządziła protokół z wyników tych konsultacji. W konsultacjach złożono 4.671 kart do głosowania, w tym 4.297 kart ważnych i 374 kart nieważnych z różnych przyczyn, szczegółowo opisanych w protokole z wyników konsultacji sporządzonym w dniu 21.10.2015r. przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego.

Poszczególne projekty otrzymały następującą liczbę głosów ważnych:

LP NAZWA PROJEKTU (TYTUŁ PROJEKTU NADANY PRZEZ POMYSŁODAWCĘ) LOKALIZACJA PROJEKTU ORIENTACYJNY KOSZT PROJEKTU LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW WAŻNYCH NA DANY PROJEKT
PROJEKTY ZLOKALIZOWANE NA TERENACH WIEJSKICH GMINY PASŁĘK
1 Budowa Placu Zabaw dla dzieci Zielony Grąd 49 403,24 1 051
2 Baza sportowo-rekreacyjna w Aniołowie obiektem krzewienia aktywności fizycznej Aniołowo 93 991,00 13
3 Budowa sieci oświetlenia Obszar wewnętrznych (gminnych) dróg sołectwa Nowa Wieś 34 600,00 335
4 Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w Zielonce Pasłęckiej Gminna droga wewnętrzna – działka nr 644 w Zielonce Pasłęckiej 97 520,00 1 131
5 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej teren szkoły – Zielonka Pasłęcka 100 000,00 1 767

 

 

Mając na uwadze kwoty Budżetu Obywatelskiego przeznaczone na projekty zlokalizowane na terenie miasta Pasłęka oraz na projekty zlokalizowane na terenach wiejskich gminy Pasłęk, do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok zakwalifikowały się następujące projekty:

1) na terenie miasta Pasłęka:

   • Budowa sieci wodociągowej ROD „Konwalia” i „Promyk” – szacunkowy koszt 99.600zł,

   • Nasza ulica wizytówką miasta” (dotyczy ul. Polnej) – szacunkowy koszt 100.000zł;

2) na terenach wiejskich Gminy Pasłęk:

   • Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej” – szacunkowy koszt 100.000zł.

W kwestii ostatecznej decyzji o realizacji ww. projektów należy mieć na uwadze przepis § 8 ust. 3 załącznika Nr 1 do uchwały Nr III/32/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 maja 2015r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Pasłęk na rok 2016, który stanowi, że: ”Dopuszcza się możliwość niezrealizowania wybranego w drodze konsultacji projektu, jeżeli po ustaleniu rzeczywistych kosztów projektu okaże się, że całkowity rzeczywisty koszt realizacji tego projektu przekracza kwotę 100.000,00zł.”

 

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

 

Pasłęk, dn. 23.10.2015r.