Urząd Miejski w Pasłęku zwraca się z apelem do mieszkańców  o przestrzeganie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z póź. zm.) oraz  przepisów uchwały Nr II/29/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22.03.2013 r. dotyczących obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, z których wynika między innymi, że osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności: stały i skuteczny dozór.
     W ostatnim czasie obserwuje się liczne przypadki zagryzania zwierzyny dzikiej przez psy, które nie są utrzymywane na uwięzi i wypuszczane są bez dozoru właścicieli. Zwierzęta wolno żyjące (dzikie) stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Człowiek winien jest jej poszanowanie, ochronę i opiekę. Wypuszczanie psów bez opieki jest nie tylko naruszaniem przepisów prawnych w tym ustawy o ochronie zwierząt, ale jest niemoralne i z wszech miar karygodne. Zagryzane sarny giną w męczarniach, a w trudnych warunkach atmosferycznych ze względu na zmarzlinę śniegową nie mają żadnych szans ucieczki. Sygnały o watahach psów polujących na sarny, dziki, czy zające nie są odosobnione i pochodzą nie tylko od myśliwych ale i miejscowej ludności.
Dlatego też apeluje się do wszystkich mieszkańców, aby w trosce o ochronę zwierzyny sygnalizowali myśliwym, policji i straży miejskiej o wałęsających się psach zagrażających zwierzynie dziko żyjącej. W małych społecznościach wiejskich, każdy mieszkaniec rozpozna  do kogo należy  wałęsający się bez opieki pies, stanowiący potencjalne zagrożenie dla zwierzyny dziko żyjącej.  Zwracamy się do mieszkańców o informowanie o takich przypadkach i zwracanie uwagi sąsiadom o obowiązku trzymania psów na uwięzi.
Szczególny apel skierowany jest do właścicieli psów, aby nie dopuszczali poprzez swoje zaniedbanie czy określone działanie do bestialskich mordów zwierzyny wolno żyjącej.