CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Od 1 lipca do końca 2011 roku trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni).

Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, Burmistrz Pasłęka przestał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski.

Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Od tego dnia obowiązuje także nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

 

Aby zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą czy też spółkę cywilną osób fizycznych, należy udać się do dowolnego urzędu miasta lub gminy i wypełnić druk rejestracyjny CEIDG-1. Przedsiębiorca ma cztery możliwości jego złożenia:

  • osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy,

  • elektronicznie przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,

  • elektronicznie bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego (należy zapamiętać nr wniosku i podpisać go w dowolnym urzędzie gminy)

  • listem poleconym (podpis musi być potwierdzony notarialnie)

 

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji należy dokonać w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze dostępne są w sądach.

 

ZASADY PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej zostały określone w ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Znalazły się w niej zapisy dotyczące procedur związanych z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i zamykaniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z ww. ustawą działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Natomiast przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.


Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Dotyczy to na przykład: prowadzenia stacji benzynowej, sprzedaży alkoholu, założenia szkoły nauki jazdy, transportu osób i rzeczy itp.

 

Formularze zgłoszeniowe rozpoczęcia działalności gospodarczej - jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna osób fizycznych – znajdują się na stronie www.ceidg.gov.pl

 

Więcej informacji odnośnie podjęcia działalności gospodarczej na stronie: https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce

 

Dodatkowo, gdy przedsiębiorca staje się podatnikiem VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinien we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R.

Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

 

Poza CEIDG-1 oraz VAT-R należy także pamiętać o złożeniu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza ZUS ZUA.