Szanowni Państwo

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na spotkanie w Urzędzie Miejskim w Pasłęku w dniu 29.06.2010 r. o godz. 14:00. Tematem spotkania będzie możliwość utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego. W trakcie spotkania przewidziano debatę dotyczącą następujących projektów uchwał Rady Miejskiej w Pasłęku:

  • uchwała w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  • uchwała w sprawie sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), działającymi na terenie gminy Pasłęk, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zwracam się jednocześnie z prośbą o przedstawienie ewentualnych opinii w sprawie ww. projektów uchwał w terminie do dnia 25.06.2010 r., na adres Urzędu Miejskiego w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk. Proszę również o potwierdzenie udziału w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w terminie do dnia 28.06.2010 r. - nr tel. 055 248 20 01


Burmistrz Pasłęka

dr Wiesław Śniecikowski


Poniżej linki do projektów uchwał:

Uchwała w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania...

Uchwała w sprawie sposobu konsultowania ...