BURMISTRZ PASŁĘKA ogłasza nabór na niżej wymienione wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pasłęku:stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat lokalnych

1.Wymagania :

a) wymagania niezbędne :
 • wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, ekonomia, rachunkowość,
 • zarządzanie,
 • staż pracy – minimum 3 lata,
 • doświadczenie w pracy w administracji samorządowej na stanowisku urzędniczym,
 • obywatelstwo polskie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia;

b) predyspozycje osobowościowe : kreatywność, odpowiedzialność,asertywność, samodzielność, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, uprzejmość;

c) umiejętności zawodowe : znajomość przepisów ustaw:: ordynacja podatkowa, o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych, kodeksu postępowania      
    administracyjnego, o samorządzie gminnym , o finansach publicznych;

d) obsługa komputera w systemie operacyjnym MS Windows.

2. Zadania wykonywane na stanowisku d/s wymiaru podatków i opłat lokalnych:
 • przygotowanie i wydanie decyzji dotyczących wymiaru  podatku rolnego i leśnego oraz od nieruchomości w  zakresie określonym w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i w ustawie z 12 stycznia 2001 r. o podatkach i opłatach lokalnych dla nieruchomości położonych na terenie miasta, na podstawie złożonych deklaracji i informacji podatkowych,
 • prowadzenie rejestrów wymiaru podatków oraz dokonywanie przypisów i odpisów podatku,
 • prowadzenie księgowości analityczno-ewidencyjnej w sprawie rachunkowości podatków i opłat,
 • przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących zmian w terminach płatności podatków, wynikajacych ze zmian wymiarowych,
 • bieżąca windykacja zaległych  podatków i opłat: upomnienia, tytuły  wykonawcze, zabezpieczenia hipoteczne,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych ze swojego zakresu zadań,
 • wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń o stanie majatkowym,
 • prowadzenie ewidencji i poboru zobowiązań podatkowych oraz rozliczanie i kontrola rachunkowa  sołtysów,
 • prowadzenie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy,
 • zadania okresowe : przyjmowanie wniosków od rolników w  sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  rolnej, w tym przygotowanie decyzji administracyjnych oraz list wypłat,

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne jakie winna złożyć osoba ubiegająca się o przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko:
 • list motywacyjny,
 • życiorys ( curriculum vitae ),
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem w Urzędzie Miejskim w Pasłęku  ( pokój nr  4, I piętro),
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształecenie potwierdzone za zgodność z oryginałem w Urzędzie Miejskim w Pasłęku,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzone za zgodność z oryginałem w Urzędzie Miejskim w Pasłęku,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, umiejętności, itp., potwierdzone za zgodność z oryginałem w Urzędzie Miejskim w Pasłęku,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy – druk do pobrania w pokoju nr 4 w Urzędzie Miejskim w Pasłęku,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, tj.list motywacyjny i życiorys ( CV) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926  z późn. zm.) oraz ustawą  z 21. 11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”.

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.
Wymienione wyżej dokumenty aplikacyjne osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy w Urzędzie Miejskim w Pasłęku winna złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku ( I piętro, pokój nr 7 ) w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „ Nabór na stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat lokalnych”.
Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową na adres : Urząd Miejski w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, Pl. Św. Wojciecha 5 – tylko pod warunkiem wcześniejszego uzyskania w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pasłęku potwierdzenia zgodności przedkładanych kserokopii dokumentów aplikacyjnych z oryginałami zgodnie z wymogami zawartymi w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia.
          
Nie można złożyć dokumentów w formie elektronicznej.
       
Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 22 czerwca 2010 roku włącznie, do godz. 14.00. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową decyduje data ich wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi końcowe:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną w celu porównania danych zawartych w aplikacji z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.

Wytypowani kandydaci zostaną pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu konkursu na wyżej wymienione stanowisko.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w internecie – w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku ( adres bezpośredni : http://paslek-um.bip-wm.pl lub poprzez stronę Urzędu Miejskiego www.paslek.pl i przejście na BIP Urzędu Miejskiego w Pasłęku  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( I piętro – obok sekretariatu ).

                                                                            Burmistrz Pasłęka
                                                                       dr Wiesław Śniecikowski