W dniu wczorajszym w sali rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyło się spotkanie Burmistrza Pasłęka z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na terenie miasta i gminy Pasłęk. 

W trakcie spotkania Burmistrz Pasłęka przedstawił  zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczególnie ważną zmianą wynikającą z ustawy jest możliwość powołania przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Gminna Rada może być utworzona na wniosek organizacji pozarządowych, a do jej zadań należy w szczególności opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Podczas spotkania ustalono, iż zostanie zorganizowane kolejne spotkanie, na którym zostanie przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej w Pasłęku regulujący terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,  tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady.