O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Miasta i Gminy Pasłęk. Wykazy będą wywieszone od 10 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r i zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu www.paslek-um.bip

                                            Pasłęk 2020.06.19

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst

Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.

L.

p.

Położenie nierucho-

mości

Nr księgi

wieczystej

Nr i powie-

rzchnia dzia-

łki

Opis nieruchomości

Uzbrojenie

działki w

urządzenia

komunalne

Przeznaczenie

nieruchomo-

ści i sposób

jej zagospo-

darowania

Forma sprzeda-

ży działki

lokalu

Cena w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Pasłęk

ul. Bolesława Chrobrego

nr 2 m. 5

EL1E/00024

019/3

dz. nr 133

o pow. 389m2

udz. 21/300

lokal mieszkalny nr 5

o p.u. 36,17m²

2 izby

na I piętrze

Budynek w którym znajduje

się lokal jest zlokalizowany

w centralnej części miasta.

Otoczenie stanowią obiekty

mieszkalne i usługowe.

Budynek mieszkalny wielo-

rodzinny trzykondygnacyjny

podpiwniczony, ściany mu-

rowane z dachem dwuspado-

wym krytym dachówką.

Budynek wpisany jest do

rejestru zabytków.

- sieć elek.

- sieć wod.

- sieć kan.

- droga utw.

lokal

mieszkalny

współwłasność

własność

   1.510

12.170

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 21.08.2020r.

Pasłęk 2020.06.19

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst

Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.

L.

p.

Położenie nierucho-

mości

Nr księgi

wieczystej

Nr i powie-

rzchnia dzia-

łki

Opis nieruchomości

Uzbrojenie

działki w

urządzenia

komunalne

Przeznaczenie

nieruchomo-

ści i sposób

jej zagospo-

darowania

Forma sprzeda-

ży działki

lokalu

Cena w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Pasłęk

ul. Bolesława Chrobrego

nr 2 m. 4

EL1E/00024

019/3

dz. nr 133

o pow. 389m2

udz. 24/300

lokal mieszkalny nr 4

o p.u. 41,31m²

2 izby

na I piętrze

Budynek w którym znajduje

się lokal jest zlokalizowany

w centralnej części miasta.

Otoczenie stanowią obiekty

mieszkalne i usługowe.

Budynek mieszkalny wielo-

rodzinny trzykondygnacyjny

podpiwniczony, ściany mu-

rowane z dachem dwuspado-

wym krytym dachówką.

Budynek wpisany jest do

rejestru zabytków.

- sieć elek.

- sieć wod.

- sieć kan.

- droga utw.

lokal

mieszkalny

współwłasność

własność

  1.730

13.900

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 21.08.2020r.