W dniu 3 czerwca 2020 r. podpisana została umowa z firmą ECO-POL Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu przy ul. Dworcowej 9 na realizację II etapu zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Pasłęk”. Wykonawca został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego, na podstawie najniższej ceny. II etap zadania przypadający na rok 2020 obejmuje usunięcie eternitu z 5 nieruchomości położonych na terenie gminy w ilości ok. 26 ton. Zgodnie z umową prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych zostaną wykonane do 31 października 2020 r. Wysokość wynagrodzenia przysługująca wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia to 18.323,68 zł brutto.
Zadanie jest współfinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, na podstawie umowy z dnia 07.10.2019 r. Wysokość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych (50% z NFOŚiGW i 35% z WFOŚiGW w Olsztynie), natomiast pozostałe 15% to środki własne Gminy Pasłęk. Dzięki środkom gminnym oraz pozyskanym z ww. funduszy właściciele nieruchomości uczestniczący w zadaniu otrzymają dotację w wysokości 100% kosztów związanych z usunięciem tego niebezpiecznego wyrobu.

loga WFOŚiGW i NFOŚiGW